عیدی

بردار چیست؟ – به زبان ساده

۲۹ تیر ۱۳۹۷


تعداد بازدید ها:
۱۹

در مطلب اسکالر و بردار به دو نوع کمیت مختلف اشاره شد که در علم فیزیک از آن‌ها استفاده می‌شود. در این قسمت قصد داریم تا در مورد بردارها صحبت کنیم.

بردار، کمیتی است که اندازه و جهت را با هم دارد.

direction-magnitude

 

طول یک بردار، اندازه آن را نشان می‌دهد.

جمع بردارها

به‌منظور جمع زدن دو بردار، انتهای یکی از آن‌ها را به ابتدای دیگری اضافه می‌کنیم.

vector-add

در جمع زدن چندین بردار، ترتیب نوشتن آن‌ها اهمیت ندارد و همواره نتیجه یکسانی را می‌دهد. برای نمونه جمع ارائه شده در بالا را می‌توان به شکل زیر نیز بیان کرد.

a+b=b+a

مثال ۱

هواپیمایی به سمت شمال در حال پرواز است. اما از سمت شمال غربی نیز بادی می‌وزد. در این حالت جهت انحراف هواپیما به کدام سمت خواهد بود؟

در این جا با دو بردار اصلی پیشرانش [پیشرانش نیرویی است که هواپیما را رو به جلو حرکت می‌دهد] و باد مواجه هستیم. به‌منظور تعیین جهت پرواز هواپیما، بایستی این دو بردار را با یکدیگر جمع کرد.

vector-airplane

بنابراین اگر شما از زمین، هوایپیما را مشاهده کنید، جهت حرکت آن به شکل زیر است.

vector-airplane

خوب است بدانید که سرعت، شتاب و نیرو از شناخته شده‌ترین کمیت‌های برداری هستند.

تفریق بردارها

دو بردار و B را تصور کنید. برای رسم بردار AB، می‌توان این عبارت را به شکل (A+(-B نوشت. بنابراین برای بدست آوردن این عبارت، کافی است که جهت بردار B، معکوس شده و با بردار A جمع شود. در شکل زیر بردارهای B، A و AB نشان داده شد‌ه‌اند. همان‌طور که ذکر شد، در ابتدا بردار B معکوس شده و سپس AB بدست آمده است.

vector

نماد‌های استفاده شده به‌منظور توصیف بردارها

معمولا بردارها را در قالب نماد‌های برجسته‌ای هم‌چون a یا b نشان می‌دهند. هم‌چنین می‌توان آن‌ها به صورت حروف ابتدایی و انتهایشان و مطابق با شکل زیر نشان داد.

vector-notation

انجام محاسبات

هر بردار را می‌توان به صورت دو یا چند بخش نشان داد. برای مثال بردار a از دو بخش ax و ay، مطابق با شکل زیر تشکیل شده است. در ادامه، بیشتر در مورد نحوه تجزیه یک بردار صحبت خواهیم کرد.

تجزیه بردار

جمع بردارها

مطابق با شکل زیر، برای جمع کردن دو بردار، می‌توان بخش‌های x آن‌ها را با یکدیگر و بخش‌های y آن را با هم جمع کرد. برای مثال در دو بردار زیر، مولفه‌های x برابر با ۸ و ۲۶ هستند که با یکدیگر جمع شده‌اند. yها نیز به همین شکل، به هم اضافه شده‌اند.

vector-add

مثال ۲

بردارهای (۱۳ و ۸) = a و (۷ و ۲۶) = b را با یکدیگر جمع کنید. همان‌طور که در بالا نیز بیان شد، برای جمع کردن دو بردار، بخش‌های مختلف آن را با هم جمع می‌کنیم. اگر c را برابر با حاصل جمع این دو بردار فرض کنیم، داریم:

c = a + b

c = (8,13) + (26,7) = (8+26,13+7) = (34,20)

تفریق بردارها

همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد، به‌منظور محاسبه تفریق دو بردار می‌توان از معکوس کردن برداری استفاده کرد که بایستی از بردار اول کم شود. برای درک بهتر به مثال ۳ توجه فرمایید.

مثال ۳

دو بردار (k=(4,5 و (v=(4,5 را در نظر بگیرید. با این فرض، عبارت (a=v+(-k را محاسبه کنید. به‌منظور بدست آوردن تفریق مد نظر، در ابتدا بایستی بردار k منفی شده و به v اضافه شود. برمبنای این مفهوم می‌توان گفت:

a = v + −k

a = (12,2) + −(۴,۵) = (۱۲,۲) + (−۴,−۵) = (۱۲−۴,۲−۵) = (۸,−۳)

اندازه یک بردار

اندازه یک بردار را با استفاده از دو خط عمودیِ کوچک، در دو طرف بردار، نمایش می‌دهند. . برای نمونه، اندازه بردار a، به شکل زیر نمایش داده می‌شود.

|a|

در بعضی مواقع همانند زیر از دو خط استفاده می‌شود.

||a||

برای محاسبه اندازه یک بردار می‌توان از قانون فیثاغورث، به صورت زیر استفاده کرد.

$$|a|=sqrt{x^2+y^2}$$

مثال ۴

اندازه بردار (b = (6,8 را محاسبه کنید.

$$|b|=sqrt{x^2+y^2}=sqrt{6^2+8^2}=10$$

به برداری با اندازه ۱، بردار واحد گفته می‌شود.

بردار یا اسکالر

کمیتی را که فقط دارای اندازه باشد – و جهتی نداشته باشد، – اسکالر می‌نامند. از طرفی همان‌طور که در بالا نیز بیان شد، یک بردار، اندازه و جهت را توامان دارا است. از طرفی دقت شود که نماد بردار به شکل برجسته است. بنابراین c یک بردار و c یک اسکالر است.

ضرب کردن یک بردار در یک اسکالر

به ضرب کردن هر بردار در یک عدد ثابت – که اسکالر محسوب می‌شود، – «مقیاس گذاری» (Scaling) گفته می‌شود. به‌منظور ضرب کردن یک بردار در یک اسکالر، هر بخش بردار مذکور را بایستی در عددِ اسکار، ضرب کرد.

مثال ۵

بردار (m = (7,3 را در عدد اسکالر ۳ ضرب کنید.

برای این‌کار به شکل زیر عمل خواهد شد.

a = 3m = (3×۷,۳×۳) = (۲۱,۹)

همان‌گونه که در شکل زیر نیز می‌بینید، اندازه بردار سه برابر شده و جهت آن تغییری نکرده است.

بردار-اسکالر

در بخش ضرب بردارها، در مورد ضرب دو بردار در یکدیگر بحث خواهیم کرد.

فراتر از دوبعد

از بردارها می‌توان به منظور توصیف کمیت‌های سه‌بعدی و یا بیشتر نیز استفاده کرد [به‌عنوان مثال به‌منظور توصیف فضا-زمان در نسبیت عام انیشتین، به ۴ بعد نیاز است].

برای نمونه در شکل زیر بردار (۱,۴,۵) در فضای سه‌بعدی نشان داده شده است.

vector

مثال ۶

بردار (a = (3,7,4 و (b = (2,9,11  را با یکدیگر جمع کنید.

c = a + b

(c = (3,7,4) + (2,9,11) = (3+2,7+9,4+11) = (5,16,15

مثال ۷

اندازه بردار (w = (1,−۲,۳ را بدست آورید.

همانند حالت دو بعدی، در شرایطی که با برداری چند بعدی سر و کار داریم، اندازه را می‌توان با به توان ۲ رساندن هر کدام از مولفه‌های بردار، محاسبه کرد. بنابراین در این حالت (سه بعدی)، اندازه بردار به‌صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$|b|=sqrt{x^2+y^2+z^2}=sqrt{1^2+(-2)^2+3^2}=sqrt{1^2+4+9}=sqrt {14}$$

اندازه و جهت یک بردار

یک بردار را می‌توان به دو شکلِ کارتزینی و یا قطبی توصیف کرد. به‌منظور توصیف بردارها به شکل کارتزینی، از مختصات x و y آن‌ها استفاده می‌شود. شکل زیر یک بردار را در مختصات کارتزینی نشان می‌دهد.

Cartesian-vector

هم‌چنین به‌منظور توصیف یک بردار در مختصات قطبی، اندازه و زاویه آن نسبت به محور x نشان داده می‌شوند.

شکل زیر یک بردار را به شکل قطبی نشان داده است.

polar vector

توجه داشته باشید که این دو بیان، معادل هم هستند؛ بنابراین می‌توان آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کرد. به‌منظور تبدیل مختصات کارتزینی به قطبی، بایستی از دو فرمول زیر استفاده کرد.

x = r × cos( θ )
y = r × sin( θ )

هم‌چنین اگر بخواهیم یک بردار که به شکل کارتزینی بیان شده را به صورت قطبی بیان کنیم، می‌توانیم از تبدیل زیر استفاده کنیم.

$$r=sqrt{x^2+y^2}$$
$$θ=tan^{-1} {y over x}$$

مثال ۸

جعفر و علی جعبه‌ای را مطابق شکل زیر به سمت خود می‌کشند. جعفر نیرویی برابر با ۲۰۰ نیوتن، در زاویه ۶۰ درجه و علی نیروی ۱۲۰ نیوتن را در زاویه ۴۵ درجه اعمال می‌کند. جمع برداری این دو نیرو چقدر و در چه جهتی است؟

vector

برای حل این سوال در ابتدا بدون تغییر دادن جهت نیرو‌ها، انتهای یکی از آن‌ها را به ابتدای دیگری وصل می‌کنیم (مطابق شکل زیر).

vector

این بردارها به شکل قطبی بیان شده‌اند، چراکه اندازه و جهت آن‌ها نشان داده شده. به‌منظور جمع برداری این نیرو‌ها، نشان دادن آن‌ها در مختصات کارتزینی، کار را آسان‌تر خواهد کرد. نیروهای وارد شده را می‌توان در دستگاه مختصات کارتزینی و به‌صورت زیر بیان کرد:

بردار نیروی وارد شده توسط جعفر:

x = r × cos( θ ) = ۲۰۰ × cos(60°) = ۲۰۰ × ۰.۵ = ۱۰۰
y = r × sin( θ ) = ۲۰۰ × sin(60°) = ۲۰۰ × ۰.۸۶۶۰ = ۱۷۳.۲۱

بردار نیروی وارد شده توسط علی:

x = r × cos( θ ) = ۱۲۰ × cos(-45°) = ۱۲۰ × ۰.۷۰۷۱ = ۸۴.۸۵
y = r × sin( θ ) = ۱۲۰ × sin(-45°) = ۱۲۰ × -۰.۷۰۷۱ = −۸۴.۸۵

بنابراین شکل تجزیه شده این بردارها به‌ صورت زیر هستند.

vector

در نتیجه با جمع زدن آن‌ها در مختصات کارتزینی، داریم:

(۱۰۰, ۱۷۳.۲۱) + (۸۴.۸۵, −۸۴.۸۵) = (۱۸۴.۸۵, ۸۸.۳۶)

این پاسخ صحیح است، اما در مختصات کارتزینی بیان شده. برای نشان دادن آن‌ها به شکل قطبی، می‌توان از تبدیل ارائه شده در بالا استفاده کرد. بنابراین پاسخ بدست آمده در مختصات قطبی برابر است با:

$$r=sqrt{x^2+y^2}=sqrt{184.85^2+88.36^2}=20۵$$
$$θ=tan^{-1} {y over x}=tan^{-1} {88.36 over 184.85}=25.5^°$$

از این رو اندازه جمع دو نیرو برابر با ۲۰۵ و زاویه آن ۲۵.۵ درجه است. شماتیک این نیرو در نمودار زیر نشان داده شده.

بردار قطبی

بردار برآیند

اگر مطلب فوق برای شما مفید بوده، احتمالا آموزش‌هایی که در زیر آمده، برایتان کاربردی خواهند بود:

^^


بر اساس رای ۱ نفر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دانلود آهنگ مهرزاد امیرخانی بی خوابی

۲۹ تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ مهرزاد امیرخانی بی خوابی

امشب برای شما آپ موزیکی ها ترانه بی خوابی با صدای مهرزاد امیرخانی را آماده کرده ایم

شعر و آهنگسازی : مهرزاد امیرخانی/ شعر و آهنگسازی : مرتضی پاشایی

Exclusive Song: Mehrzad Amirkhani – “Bikhabi” With Text And Direct Links In UpMusic

sdg دانلود آهنگ مهرزاد امیرخانی بی خوابی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قسمتی از متن ترانه : 

♫ یکی باعث گریه هامه هنوز شبایی که از خواب من می پرم
♫ مریضی یه عادت گرفتم ولی اونو دارم از خاطرم می برم
♫ تمام هواسم به چشماش بود که زنجیر احساسمو بافتم

UpMusicTag دانلود آهنگ مهرزاد امیرخانی بی خوابی
♫ منو پشت کو انداختو منم ساده ای این بازی و باختم
♫ دلم تنگ میشه به حدی که اشک نمی تونه بغض منو وا کنه
♫ که میخوام یه دنیا به همراه من بگرده نشونیشو پیدا کنه

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهرزاد امیرخانی بی خوابی

دانلود آهنگ مهرزاد امیرخانی بی خوابی

فتوشاپ و ۵ راه برای روشن کردن تصاویر کم نور در آن

۲۹ تیر ۱۳۹۷


تعداد بازدید ها:
۱۵

همه‌ی ما در زمانی عکس‌هایی می‌اندازیم که نور کافی در آن‌ها وجود ندارد. اگر در شرایطی با نور کم یا کنتراست بالا عکاسی می‌کنید، قطعا چنین موقعیت‌هایی پیش می‌آید. خوشبختانه به کمک فتوشاپ می‌توان به سادگی این مشکل را بر طرف کرد.

در این مطلب به ۵ روش برای این کار خواهیم پرداخت. تمامی این روش‌ها بسیار سریع قابل انجام هستند، ولی برخی از آن‌ها امکان مدیریت بهتر نتیجه را نسبت به بقیه به شما می‌دهند. اگر قصد ویرایش تصاویر به صورت دستی و به کمک چشم خود را دارید، بهتر است قبل از آن نمایشگر خود را تنظیم کرده باشید. اگ نمایشگرتان خوب تنظیم نشده باشد ممکن است در نهایت به تصویری زیادی روشن یا زیادی تاریک برسید.

برای نتایج دقیق‌تر بهتر است با «هیستوگرام» (Histogram) آشنا شوید. هیستوگرام جدولی است که مجموعه‌ی رنگی تصویر شما را نشان می‌دهد. در سمت چپ از مقدار %۱۰۰ سیاه شروع شده و به سمت راست تا %۱۰۰ سفید پیش می‌رود. معمولا چیزی که می‌خواهید این است که داده‌های خود را به طور مناسب در هیستوگرام تقسیم کرده باشید. اگر داده‌های هیستوگرام بیشتر به سمت چپ آن تمایل داشته باشند معمولا به این معنی است که تصویر نور کافی ندارد.

یک توصیه‌ی حرفه‌ای در ویرایش تصاویر استفاده از «لایه‌های تنظیمی» یا «Adjustment Layers» است. در چهار روش اولی که در ادامه آمده است، می‌توانید تمام تغییرات را مستقیما بر روی تصویر اعمال کنید یا از لایه‌های تنظیمی بهره ببرید. در بیشتر شرایط استفاده از لایه‌ها بهتر است. این کار به شما این اجازه را می‌دهد که بدون خراب کردن تصویر خود آن را ویرایش کرده و تغییر دهید و به سادگی در آینده بتوانید این تغییرات را ویرایش کرده یا به طور کل حذف نمایید.

برای این کار باید بر روی دکمه‌ی «Adjustment Layers» در پنل لایه‌ها کلیک کرده و سپس ابزار مورد نظر خود، نظیر «Brightness/Contrast» یا «Curves» را برگزیده و استفاده کنید.

۱. روشنایی و کنتراست

زمانی که قصد روشن‌تر کردن نور یک تصویر را دارید، مشخصا اولین جایی که برای این کار به ذهنتان می‌رسد استفاده از گزینه‌ی «Brightness/Contrast» از طریق منوی «Image» و بخش «Adjustments» است. امکان استفاده از این ابزار از طریق یک «Adjustment Layer» نیز فراهم است.

گزینه‌ی «Brightness/Contrast» یک راه ساده و خوب است که در صورت تاریکی بیش از حد تصویر می‌توانید مورد استفاده قرار دهید. تنظیمات مربوط به «Brightness» بیشتر بخش‌هایی را تغییر می‌دهند که سطح رنگی آن‌ها در حد وسط قرار داشته باشد، در نتیجه تغییراتی در تاریک‌ترین و روشن‌ترین نقاط تصویر ایجاد نخواهد کرد.

روشنایی و کنتراست

ابتدا گزینه‌ی «Preview» را فعال کرده و سپس مقدار آن را طوری تغییر دهید که روشنایی تصویر به اندازه‌ی مورد نظر شما برسد.

گاهی اوقات تغییر دادن سطوح رنگی متوسط می‌تواند تاثیری مشابه مسطح کردن تصویر (Flatten) داشته باشد، در نتیجه بد نیست کمی مقدار کنتراست را هم بالا ببرید تا این تغییر جبران شود.

گزینه‌ی Exposure

گزینه‌ی دیگری که دقیقا در زیر «Brightness/Contrast» مشاهده می‌کنید، گزینه‌ی «Exposure» است. از آنجایی که معنای لغوی این کلمه «در معرض چیزی قرار گرفتن» است، شاید فکر کنید که دقیقا گزینه‌ی مناسب شما است و می‌تواند نور تصویر شما را به خوبی تنظیم کند، ولی اینطور نیست.

در حالی که گزینه‌ی «Brightness» تنها سطوح رنگی متوسط را تحت تاثیر قرار می‌دهد، «Exposure» تمام مقادیر رنگی را تغییر خواهد داد. این گزینه تفاوتی بین سایه و روشنایی قائل نیست و هر دو را به مقدار برابر بالا خواهد برد. این قضیه ممکن است باعث شود نواحی روشن به قدری پر نور شوند که تبدیل به نقاطی تماما سفید و بدون جزئیات گردند.

از همین رو گزینه‌ی «Exposure» بهتر است تنها برای اشتباهات دوربین یا تغییرات خیلی جزئی مورد استفاده قرار بگیرد.

۲. سایه‌ها و نقاط پر نور

زمانی که در صحنه‌هایی با کنتراست بالا عکاسی می‌کنید، معمولا نقاط تاریک‌تر آن به نظر کم نور خواهند آمد. ابزار «Shadows/Highlights» یک راه سریع برای رفع این مشکل است.

برای دسترسی به این ابزار منوی «Image» را باز کرده و از طریق بخش «Adjustments» گزینه‌ی «Shadows/Highlights» را برگزینید یا یک لایه‌ی تنظیمی جدید ایجاد کنید. یک کادر محاوره‌ای باز خواهد شد و تنظیمات پیشفرض خود را به طور خودکار اعمال خواهد کرد.

سایه‌ها و نواحی روشن

دو نوار در این کادر مشاهده می‌کنید. گزینه‌ی «Shadows» نقاط تاریک‌تر تصویر شما را روشن خواهد کرد و «Highlights» نیز نقاط روشن‌تر را تاریک خواهد کرد. ابتدا گزینه‌ی «Preview» را فعال کرده و سپس نوار «Shadows» را به قدری تغییر دهید که نور نقاط تاریک تصویر به مقدار مورد نظر شما برسد.

در صورت نیاز نوار «Highlights» را نیز تغییر دهید. این روش می‌تواند به نمایش جزئیات بیشتر در نقاط روشن‌تر نظیر آسمان کمک کند.

۳. ابزار Levels

دو گزینه‌ای که ابتدا مورد بررسی قرار دادیم به شما اجازه‌ی تنظیم نور تصویر با چشم را می‌دهد. دو ابزار بعدی که معرفی می‌کنیم به شما امکان تنظیم دقیق‌تر نور به کمک هیستوگرام را می‌دهند. البته جای نگرانی نیست، این دو ابزار نیز به سادگی قابل استفاده هستند.

«Levels» ابزاری است که امکان کنترل محدوده‌ی سطوح رنگی تصویر را به شما می‌دهد. با فشار دادن کلیدهای «Ctrl + L» در ویندوز، «Cmd + L» در مک یا اعمال آن بر روی یک «Adjustment Layer» می‌توانید این ابزار را باز کنید.

ابزار levels

بخش اصلی ابزار «Levels» هیستوگرام و سه نوار لغزنده‌ هستند که در زیر آن قرار دارند. نوارهای چپی و راستی به ترتیب نقاط سیاه و سفید تصویر را تنظیم می‌کنند.

چیزی که ما با آن کار داریم نوار وسطی است که سطوح متوسط را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با کشیدن این نوار به سمت چپ می‌توانید نور تصویر را روشن کنید.

سطح رنگ سفید

اگر نقاط روشن تصویر هم دچار کمبود نور هستند، می‌توانید نوار سمت راستی را نیز به چپ بکشید. سعی کنید این نوار را در راست‌ترین گوشه‌ی مجموعه پیکسل‌های تصویر که در هیستوگرام مشاهده می‌کنید قرار دهید. البته خیلی به سمت چپ نروید، چراکه هر چیزی که در سمت راست این نوار قرار بگیرد به طور %۱۰۰ سفید خواهد بود و جزئیاتی نخواهد داشت.

۴. ابزار Curves

«Curves» نیز چیزی مشابه «Levels» است، ولی مدیریت بیشتری بر روی مجموعه‌ی رنگی تصویر در اختیارتان می‌گذارد. یکی از بخش‌های اصلی پردازش تصاویر در فتوشاپ همین ابزار بوده و به طرز فوق‌العاده‌ای قدرتمند است. البته برای ایجاد یک تغییر ساده نظیر چیزی که ما مد نظر داریم، کار با آن ساده است.

با استفاده از کلید‌های «Ctrl + M» یا «Cmd + M» یا از طریق «Adjustment Layer» ابزار «Curves» را باز کنید.

همانند ابزار «Levels»، ابزار «Curves» نیز بر پایه‌ی هیستوگرام کار می‌کند، با این تفاوت که به جای نوارهای لغزنده، در این ابزار باید با یک خط مورب مجموعه سطوح رنگی تصویر خود را تنظیم نمایید. نقطه‌ی چپی خط نماینده‌ی سایه‌ها و نقطه‌ی راستی خط نیز نواحی پر نورتر را مشخص می‌کند.

سایه‌ها در Curves

برای روشن‌تر کردن تصویر، بر روی خط کلیک کرده و آن را به سمت بالا بکشید. اگر تصویر به طور کلی کم نور است، باید در جایی حدود وسط خط کلیک کنید.

اگر قصد روشن‌تر کردن سایه‌ها را دارید، در جایی حدود نقطه‌ی یک چهارم خط از سمت چپ کلیک نمایید. سعی کنید نقطه‌ای را انتخاب کنید که داده‌های زیادی در هیستوگرام داشته باشد.

روشنایی در Curves

زیبایی ابزار «Curves» به این است که می‌توانید این مراحل را به مقدار نیاز تکرار کنید. اگر روشن‌تر کردن سایه‌ها باعث روشنایی بیش از حد سایر نقاط می‌شود، پس در جایی حدود ربع راستی خط کلیک کرده و آن را پایین بکشید تا کمی تاریک‌تر شود.

هر کلیک یک نقطه به خط شما اضافه می‌کند که باعث به وجود آمدن یک منحنی جدید می‌شود. برای حذف هر نقطه می‌توانید بر روی آن کلیک کرده و از کلید «Backspace» استفاده کنید.

۵. Blend Modes

آخرین راهی که در این مطلب به آن اشاره می‌کنیم، استفاده از لایه‌ها و «Blend modes» است.

با استفاده از کلیدهای «Ctrl + J» یا «Cmd + J» یک کپی از لایه‌ی خود ایجاد کنید. در لایه‌ی جدید، گزینه‌ی «blend mode» را بر روی «Screen» قرار دهید. با این کار تصویر شما فورا روشن‌تر خواهد شد.

blend mode

اگر می‌خواهید روشن‌تر شود پس چند لایه‌ی دیگر نیز اضافه کنید. با کاهش مقدار «Opacity» لایه‌ی بالایی می‌توانید تصویر خود را تنظیم نمایید.

گزینه‌ی «blend mode» سریع، آسان و انعطاف‌پذیر است، به خوبی روی تصاویر کم نور کار کرده و برای ایجاد تغییرات جزئی در تصاویر عالی است.

تغییرات نهایی

روشن‌کردن نور تصاویر گاهی اوقات می‌تواند باعث شود که تصویر حالت مسطح یا بی روح پیدا کند. با ایجاد کمی تغییرات نهایی می‌توانید این مشکل را بر طرف کنید.

با استفاده از ابزار «Brightness/Contrast» یا «Levels» مقدار کنتراست تصویر خود را بیشتر کنید تا کمی زنده‌تر به نظر برسد. یا در صورت نیاز می‌توانید از ابزارهای «Vibrance» یا «Hue/Saturation» برای بازگرداندن برخی از رنگ‌های از دست رفته استفاده کنید. با این تغییرات یک تصویر روشن و زیبا خواهید داشت.

همیشه در فتوشاپ برای انجام یک کار راه‌های متفاوتی وجود دارد و معمولا فرقی نمی‌کند که کدام راه را انتخاب کنید. تنها کافی است راهی که برایتان راحت‌تر است یا کنترل بیشتری بر روی نتیجه را در اختیارتان قرار می‌دهد برگزیده و کار خود را انجام دهید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، ممکن است آموزش‌های زیر نیز برایتان کاربردی باشند:

^^

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دانلود آهنگ پویا بیاتی عشق اسمش روشه

۲۹ تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ پویا بیاتی عشق اسمش روشه

امشب ترانه بسیار شاد عشق اسمش روشه از پویا بیاتی به همراه دو کیفیت 320 و 128 آماده دانلود است

Exclusive Song: Pouya Bayati | Eshgh Esmesh Rooshe With Text And Direct Links In UpMusic

Pouya Bayati Eshgh Esmesh Rooshe دانلود آهنگ پویا بیاتی عشق اسمش روشه

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

شعر و آهنگسازی : پویا بیاتی / تنظیم کننده : فریبرز خاتمی

UpMusicTag دانلود آهنگ پویا بیاتی عشق اسمش روشه

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

پویا بیاتی عشق اسمش روشه

دانلود آهنگ پویا بیاتی عشق اسمش روشه

اتریوم چیست – توضیح این رمز پول محبوب و مفهوم قراردادهای هوشمند

۲۹ تیر ۱۳۹۷


تعداد بازدید ها:
۲۱

اتریوم (Ethereum) یک پلتفرم محاسباتی نامتمرکز است. این پلتفرم یک توکن رمزپول ایجاد می‌کند که اتر (Ether) نام دارد. برنامه نویسان می‌توانند «قراردادهای هوشمند» را بر روی بلاک‌چین اتریوم بنویسند و این قراردادها به طور خودکار بر اساس کد مربوطه اجرا می‌شوند.

اتریوم چیست؟

اتریوم اغلب در کنار بیت‌کوین مورد اشاره قرار می‌گیرد؛ اما این دو تفاوت‌هایی دارند. بیت‌کوین رمزپولی است که بر بستر یک شبکه پرداخت نامتمرکز فعالیت می‌کند و امکان انتقال توکن‌های بیت‌کوین را بین کاربران خود فراهم ساخته است.

منظور از پلتفرم نامتمرکز این است که هر کس می‌تواند یک گره اتریوم را به همان روش بیت‌کوین، راه‌اندازی کرده و اجرا کند. هر کس که می‌خواهد یک قرارداد هوشمند را بر روی گره‌هایی اجرا کند، می‌بایست به اپراتورهای آن گره‌ها، هزینه‌ای به صورت اتر پرداخت کند. اتر توکن رمزپول مرتبط با اتریوم است. از این رو افرادی که گره‌های اتر را اجرا می‌کنند، توان محاسباتی خود را در اختیار افراد دیگر می‌گذارند و در ازای آن اتر دریافت می‌کنند. این روش دقیقاً همان کاری است که افراد برای اجرای گره‌های بیت‌کوین انجام می‌دهند و در ازای عرضه توان محاسباتی، پاداشی به صورت بیت‌کوین دریافت می‌کنند.

به بیان دیگر بیت‌کوین صرفاً یک بلاک‌چین و شبکه پرداخت است، در حالی که اتریوم یک شبکه پردازشی گسترده به همراه بلاک‌چین است که می‌تواند برای کارهای بسیار دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات دقیق در مورد اتریوم را در مستندات آن می‌توانید مشاهده کنید.

اتر چیست؟

اتر یک توکن دیجیتال (رمزپول) است که به بلاک‌چین اتریوم ارتباط دارد؛ به عبارت دیگر اتر سکه‌ای است که بر پلتفرم اتریوم مبادله می‌شود. با این حال امروزه اغلب افراد این واژه‌ها را به جای هم به کار می‌برند. برای مثال در پلتفرم معتبر Coinbase شما می‌توانید اتریوم بخرید که البته صحیح آن توکن‌های اتر است.

اتریوم از نظر تکنیکی یک آلت‌کوین است که به رمزپول‌هایی غیر از بیت‌کوین گفته می‌شود. اتر نیز همچون بیت‌کوین از سوی یک بلاک‌چین نامتمرکز پشتیبانی می‌شود که در این مورد بلاک‌چین اتریوم است.

توسعه‌دهندگانی که می‌خواهند اپلیکیشن‌ها یا قراردادهای هوشمند بر روی بلاک‌چین اتریوم ایجاد کنند به توکن اتر نیاز دارند تا به گره‌هایی که میزبان این بلاک‌چین هستند پرداخت کنند؛ در حالی که کاربران برنامه‌های مبتنی بر اتریوم نیز می‌بایست مبالغی به صورت توکن اتر برای استفاده از خدمات موجود در آن برنامه‌ها پرداخت نمایند. افراد همچنین ممکن است خدماتی را خارج از شبکه اتریوم ارائه دهند و هزینه آن را به صورت اتر دریافت کنند یا توکن‌های اتر می‌توانند به صورت نقدی همانند بیت‌کوین مبادله شوند.

چرا برنامه‌های نامتمرکز جذاب هستند؟

بلاک‌چین بیت‌کوین سوابق تراکنش‌های بیت‌کوین را نگه‌داری می‌کند. بلاک‌چین اتریوم توکن‌های اتر را در کیف پول‌های افراد نگه‌داری می‌کند؛ اما جدیدترین وضعیت قراردادهای هوشمند و همچنین کد هر یک از این قراردادها را نیز ذخیره می‌کند.

بلاک‌چین یک دفتر کل توزیع یافته است که در چند مکان مختلف ذخیره می‌شود و بدین ترتیب داده‌های قرارداد هوشمند بر روی گره‌های اتریوم قرار می‌گیرند. اگر یک قرارداد هوشمند که به نام برنامه نیز نامیده می‌شود بر روی بلاک‌چین ایجاد کنید، این برنامه به روش نامتمرکزی ذخیره و اجرا می‌شود.

برای مثال می‌توانید به اکثر برنامه‌هایی که هم اینک استفاده می‌کنیم بیندیشید. این برنامه‌ها می‌توانند شامل اپلیکیشن‌هایی مانند Gmail، اپلیکیشن‌های یادداشت نویسی مانند Microsoft OneNote و هر چیز دیگری که به عنوان یک اپلیکیشن استفاده می‌شود و داده‌هایی را بر روی سرورهای شرکت سازنده ذخیره می‌کند باشد. همه این برنامه‌ها می‌تواند بر روی پلتفرم اتریوم اجرا شوند. اگر شرکت سازنده یک نرم‌افزار، حساب کاربری شما را مسدود سازد، خدمات خود را متوقف کند یا به کلی از گردونه رقابت خارج شود، شما همه داده‌هایی که در برنامه داشتید را از دست می‌دهید، مگر این که نسخه آفلاینی از اطلاعات خود داشته باشید.

اگر از برنامه‌ای که بر بستر اتریوم ساخته شده است، استفاده نمایید، هم کد برنامه (قرارداد هوشمند) و هم داده‌های شخصی (وضعیت قرارداد هوشمند) را می‌توان بر روی بلاک‌چین ذخیره کرد. هر زمان که از اپلیکیشن استفاده کرده و داده‌های خود را تغییر می‌دهید، گره‌های اتریوم وضعیت قرارداد هوشمند را به‌روزرسانی می‌کنند. ابن بدان معنی است که هیچ نقطه مرکزی شکست (Point of Failure) وجود ندارد که باعث شود شما دسترسی خود به داده‌ها را از دست بدهید و یا برنامه‌ای که استفاده می‌کنید خدمات خود را متوقف کند. داده‌ها و کد برنامه شما بر روی گره‌هایی در سراسر دنیا پشتیبانی می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند آن گره‌ها را خاموش کند. البته داده‌های شما از سوی بلاک‌چین رمزنگاری شده‌اند و بنابراین هیچ کس دیگر نمی‌تواند آن‌ها را بخواند.

قراردادهای هوشمند چه هستند؟

قراردادهای هوشمند برنامه‌هایی هستند که بر روی ماشین مجازی اتریوم اجرا می‌شوند. این ماشین مجازی یک «رایانه جهانی» نامتمرکز است که توان محاسباتی آن از سوی همه گره‌های اتریوم ارائه می‌شود. به هر گره که توان محاسباتی ارائه کند از محل مبالغ توکن‌های اتر هزینه پرداخت می‌شود.

دلیل انتخاب نام «قرارداد هوشمند» آن است که می‌توانیم بر روی شبکه اتریوم قراردادهایی بنویسیم که به طور خودکار هنگامی که شرایطشان تأمین می‌شوند اجرا شوند.

برای نمونه تصور کنید یک سرویس تأمین سرمایه جمعی مانند کیک‌استارتر (Kickstarter) را بر روی اتریوم ایجاد کرده‌ایم. هر کس می‌تواند یک قرارداد هوشمند بسازد که به واسطه آن پولی جمع کرده و به فرد دیگر ارسال نماید. قرارداد هوشمند می‌تواند بدین صورت نوشته شود که مثلاً اگر کل پول جمع شده برابر با ۱۰۰،۰۰۰ دلار شد، در این صورت به گیرنده ارسال می‌شود. اگر آستانه ۱۰۰،۰۰۰ دلار در طی یک ماه تأمین نشد، همه پول‌ها به دارندگان اولیه آن بازگشت داده می‌شود. البته در این قرارداد به جای دلار می‌توان از توکن اتر استفاده کرد.

همه این کارها بر اساس کد قرارداد هوشمند صورت می‌پذیرند که به طور خودکار تراکنش‌هایی را بدون نیاز به داوری یک فرد ثالث برای نگه‌داری پول و یا امضای قرارداد اجرا می‌کند. برای نمونه کیک‌استارتر یک هزینه ۵ درصد علاوه بر هزینه پرداخت ۳ تا ۵ درصد دریافت می‌کند که در یک پروژه تأمین سرمایه جمعی صد هزار دلاری به معنی مبلغی بین ۸ تا ۱۰ هزار دلار خواهد بود. در قرارداد هوشمند نیازی به پرداخت هزینه به شخص ثالثی مانند کیک‌استارتر وجود ندارد.

قراردادهای هوشمند در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. توسعه‌دهندگان می‌توانند قراردادهای هوشمندی را ایجاد کنند که امکاناتی را در اختیار قراردادهای هوشمند دیگر قرار دهند. این مسئله شبیه به روش کار کتابخانه‌های نرم‌افزاری است. همچنین قراردادهای هوشمند می‌توانند صرفاً به عنوان یک برنامه برای ذخیره‌سازی اطلاعات بر روی بلاک‌چین اتریوم مورد استفاده قرار گیرند.

برای اجرای واقعی یک کد قرارداد هوشمند، فرد باید اتر کافی را به عنوان هزینه تراکنش ارسال نماید. میزان این مبلغ به منابع محاسباتی مورد نیاز بستگی دارد. این هزینه به گره‌های اتریوم برای مشارکت و ارائه توان محاسباتی‌شان تعلق می‌گیرد.

CryptoKitties از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کند

یکی از مشهورترین برنامه‌های ساخته شده با استفاده از قراردادهای هوشمند بر روی شبکه اتریوم CryptoKitties است. این برنامه به عنوان یکی از نخستین بازی‌ها در جهان که بر مبنای فناوری بلاک‌چین ساخته شده، مطرح گشته است.

کریپتوکیتیز اساساً نوعی از آیتم‌های قابل گردآوری دیجیتال است که بر روی بلاک‌چین اتریوم نگه‌داری می‌شود. این آیتم‌ها به صورت گربه‌هایی دیجیتالی هستند که بر روی رایانه زندگی و تولید مثل می‌کنند. کریپتوکیتیز مثال خوبی برای قابلیت ذخیره‌سازی و مبادله آیتم‌های دیجیتال بر روی شبکه اتریوم محسوب می‌شود.

کریپتوکیتیزهای جدید از طریق «تولید مثل» به وجود می‌آیند. این امر شامل انتخاب دو کریپتوکیتیز پایه و خرج توکن‌های اتر برای اجرای قرارداد هوشمند است. قرارداد از این دو گربه انتخابی نمایش یافته، برای تولید یک کریپتوکیتیز جدید استفاده می‌کند. این گزینه‌ها و جزییات فرایند پرورش آن‌ها بر روی دفتر کل عمومی بلاک‌چین اتریوم ذخیره می‌شوند.

شما می‌توانید کریپتوکیتیز را که روی دفتر کل بلاک‌چین اتریوم ذخیره می‌شوند مالک شوید. می‌توانید آن‌ها را به افراد دیگر بفروشید یا آن‌ها را بخرید. این مسئله شبیه برنامه‌ای روی گوشی هوشمند نیست که امکان خرید، معامله و پرورش گربه‌ها را می‌دهد. آن آیتم‌ها معمولاً بر روی سرورهای خود شرکت سازنده اپلیکیشن قرار دارند و در صورتی که شرکت برنامه را متوقف کند، شما ممکن است گربه‌های خود را از دست بدهید؛ اما از آنجا که کریپتوکیتیز بر روی بلاک‌چین ذخیره می‌شوند، این اتفاق ممکن نیست. هیچ کس نمی‌تواند گربه‌هایتان را از شما بگیرد.

در دسامبر سال ۲۰۱۷ زمانی که تصادفاً قیمت بیت‌کوین به بالاترین نرخ تاریخ خود رسیده بود، افراد مختلف معادل ۱۲ میلیون دلار، اتر برای کریپتوکیتیز خرج کرده‌اند و گران‌ترین کریپتوکیتیزها به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ دلار فروخته شدند. کریپتوکیتیز هم مانند اتر، بیت‌کوین و نقاشی‌های گران‌بها قیمتی برابر با آنچه مردم حاضر هستند بپردازند، دارند.

اگر این نوشته مورد توجه شما قرار گرفته است، پیشنهاد می‌کنیم موارد زیر را نیز ملاحظه نمایید:

==


بر اساس رای ۱ نفر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور باغبانی شهرداری –

۲۹ تیر ۱۳۹۷

سوالات استخدامی کارشناس امور باغبانی شهرداری ۱۳۹۷

ضمن آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان آزمون شهرداری در این قسمت نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور باغبانی شهرداری را برای مطالعه و آمادگی هر چه بیشتر شما عزیزان تهیه نموده ایم و در اختیارتان قرار داده ایم.این مجموعه شامل سوالات تخصصی کارشناس امور باغبانی شهرداری که در سال های گذشته برگزار شده است می باشد و شما با مطالعه ی آن میتوانید کام محکمی برای موفقیت در این آزمون بردارید.

سوالات استخدامی کارشناس امور باغبانی شهرداری

آپدیت شده در تیر ماه ۹۷

همانطور که میدانید یکی از اساسی ترین دلایل موفقیت در آزمون های استخدامی مطالعه و بررسی منابع سال های گذشته می باشد که وب سایت ای-سوال کاملترین منابع را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد.

با مطالعه سوالات تخصصی کارشناس امور باغبانی شهرداری میتوانید گام محکمی برای قبولی در آزمون شهرداری ۱۳۹۷ بردارید.

محتویات این مجموعه شامل موارد زیر است:

+ دفترچه مربوط به سوالات استخدامی کارشناس امور باغبانی شهرداری سال ۹۲

 • سوالات گیاه شناسی و خاک شناسی (۱۰ عدد)
 • سوالات آبیاری (۱۰ عدد)
 • سوالات گلکاری و فضای سبز (۱۰ عدد)
 • سوالات ازدیاد نباتات (۱۰ عدد)

+ دفترچه مربوط به سوالات استخدامی کارشناس امور باغبانی شهرداری سال ۹۱

 • سوالات گیاه شناسی و خاک شناسی (۱۰ عدد)
 • سوالات آبیاری (۱۰ عدد)
 • سوالات گلکاری و فضای سبز (۱۰ عدد)
 • سوالات ازدیاد نباتات (۱۰ عدد)

+ دفترچه سوالات عمومی کارشناس امور باغبانی شهرداری سال ۹۲

 • شامل سوالات عمومی شهرداری کد ۴۰۰

+جزوات دروس تخصصی امور باغبانی شهرداری

 • جزوه ازدیاد نباتات (۱۰۷ صفحه)
 • جزوه آبیاری (۲۲ صفحه)
 • جزوه فضای سبز و گلکاری (۱۱۰ صفحه)
 • جزوه گیاه شناسی (۶۱ صفحه)

 

با دریافت این مجموعه سوالات عمومی شهرداری را نیز از ما هدیه خواهید گرفت

به اطلاع شما خوبان می رسانیم به همراه سوالات تخصصی استخدامی کارشناس امور باغبانی تیم ای سوال سوالات استخدامی عمومی شهرداری را که خود با قیمت حدود ۶ هزار تومان در حال فروش است را از ما هدیه خواهید گرفت تا با دریافت یک مجموعه سوال کامل دغدغه ای برای مطالعه نداشته باشید.


با هم چند نمونه از سوالات استخدامی کارشناس امور باغبانی شهرداری را مرور می کنیم:

-کدام گزینه تعریف یک خاک آلی می باشد؟

 1. خاک هایی با درصد رس کم و حداقل دارای ۳۰ در صد وزن خاک ماده آلی باشد
 2. مقدار ماده آلی کمر از ۲۰ درصد وزن خاک است
 3. خاک هایی با درصد رس زیاد و حداقل دارای ۳۰ درصد وزن خاک ماده آلی باشد
 4. خاک هایی با درصد رس زیاد و حداقل ۲۰ درصد وزن خاک ماده آلی باشد

-کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟

 1. مقدار گاز کربنیک هوای خاک با اتمسفر برابر است
 2. رطوبت نسبی هوای خاک از اتمسفر بیشتر است
 3. مقدار گاز کربنیک هوای خاک از اتمسفر کمتر است
 4. مفدار اکسیژن هوای خاک از اتمسفر بیشتر است

-بافت خاک عبارت است از:

 1. اندازه نسبی ذرات رس را اصطلاحاً بافت خاک گویند
 2. اندازه نسبی ذرات شن را اصطلاحاً بافت خاک گویند
 3. اندازه نسبی ذرات لوم را اصظلاحاً بافت خاک گویند
 4. اندازه نسبی ذرات خاک را اصطلاحاً بافت خاک گویند

ادامه سوالات استخدامی کارشناس امور باغبانی شهرداری در مجموعه موجود می باشد.

سوالات استخدامی کارشناس امور باغبانی شهرداری

دانلود آهنگ رضا بهرام از عشق بگو

۲۹ تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ رضا بهرام از عشق بگو

دانلود کنید و گوش دهید به ترانه از عشق بگو با صدای رضا بهرام

Exclusive Song: Reza Bahram – “Az Eshgh Begoo” With Text And Direct Links In UpMusic

Reza Bahram Az Eshgh Begoo دانلود آهنگ رضا بهرام از عشق بگو

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

شعر و آهنگسازی : حامد دهقانی / تنظیم کننده : مسعود جهانی

UpMusicTag دانلود آهنگ رضا بهرام از عشق بگو

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

رضا بهرام از عشق بگو

دانلود آهنگ رضا بهرام از عشق بگو

چولگی – تعاریف و شیوه محاسبه

۲۹ تیر ۱۳۹۷


تعداد بازدید ها:
۱۶

در تئوری احتمال و آمار، چولگی بیانگر میزان عدم تقارن توزیع احتمال داده‌ها حول میانگینشان است. مقدار چولگی می‌تواند منفی یا مثبت باشد. ممکن است تصور شود میزان تمایل منحنی توزیع احتمال یک سری داده، چولگی است ولی این معیار بیانگر عدم تقارن در دم‌های این منحنی است. در حالتی که داده‌ها دارای توزیع متقارن باشند میزان کشیدگی دم‌های سمت راست و چپ یکی است.

ابتدا «کارل پیرسون» (Karl Pearson) مفهوم چولگی و شیوه محاسبه آن را در سال ۱۸۹۵ ابداع کرد. البته او روش‌های مختلفی برای بدست آوردن ضریب چولگی معرفی کرد که بتواند عدم تقارن را در توزیع‌های مختلف نشان دهد.

بعضی از توزیع‌های آماری متقارن بوده و میزان چولگی برای آن‌ها صفر است. بعضی از این توزیع‌ها در جدول زیر معرفی شده‌اند.

منحنی توزیع نرمال

منحنی توزیع t-student

منحنی توزیع لاپلاس

منحنی توزیع کوشی

باید توجه داشته باشیم که در توزیع‌های آماری نامتقارن، میزان چولگی مخالف صفر است. در جدول زیر بعضی از این توزیع‌ها آورده شده است.

منحنی توزیع پواسن

منحنی توزیع فیشر- F

منحنی توزیع کای-۲ (Chi-Square)

منحنی توزیع بتا

تعریف چولگی

در تصویر شماره ۱ دو منحنی از توزیع احتمال داده‌ها ترسیم شده است. شکل خط منحنی در انتهای سمت راست با انتهای سمت چپ متفاوت است. قسمت‌های انتهایی منحنی توزیع داده‌ها «دم» (Tail) نامیده می‌شود. از شکل این دم‌ها می‌توان چولگی توزیع را تشخیص داد.

در حالتی که داده‌ها «یک نمایی» (Unimodal) باشند و دم منحنی توزیع احتمال به سمت راست کشیده شده باشد به اصطلاح می‌گویند توزیع چوله به راست است. و برعکس اگر دم سمت چپ طولانی‌تر از سمت راست باشد توزیع داده‌ها چوله به چپ خواهد بود. تصویر شماره ۱ گویای این رابطه است. بنابراین گاهی به میزان چولگی، «پارامتر شکل» (Shape Parameter) نیز گفته می‌شود.

البته تفسیر شهودی چولگی مشکل است زیرا عدم تقارن ممکن است در اثر وجود حجم داده بیشتر در یک دم منحنی نیز بوجود آید. در این حالت منحنی را «دم سنگین» (Fat Tail)  می‌گویند. دم سنگینی هم ممکن است به معنی چولگی در نظر گرفته شود. ولی به هر حال عدم تقارن ممکن است در اثر سنگین بودن یک دم و طولانی بودن دم دیگر بوجود آید.

نکته: برای داده‌هایی که دارای چند نما هستند تفسیر چولگی نیز بسیار سخت و پیچیده است.

نوع چولگی براساس اینکه مقداری مثبت یا منفی داشته باشد،‌ مشخص می‌شود.

 1. چولگی منفی یا چوله به چپ: در این حالت دم سمت چپ طولانی‌تر از دم سمت راست است و حجم داده بیشتری در سمت راست متمرکز شده و به نظر می‌رسد که منحنی به سمت راست خمیده است. ولی از آنجایی که دم سمت چپ کشیده‌تر است،‌ اصطلاح چوله به چپ به کار می‌رود. در این حالت میانگین به سمت چپ منحنی تمایل پیدا می‌کند.
 2. چولگی مثبت یا چوله به راست: اگر دم سمت راست طولانی‌تر از دم سمت چپ باشد،‌ منحنی توزیع داده‌ها را چوله به راست می‌گویند. هر چند در این حالت منحنی به سمت چپ خمیده شده و داده‌های بیشتری در سمت چپ حضور دارند ولی طولانی شدن دم سمت راست باعث نام‌گذاری این حالت شده است. در این حالت میانگین به سمت چپ تمایل بیشتری دارد.

تصویر شماره ۱

از آنجایی که میزان چولگی بستگی به مقدار و تعداد نقاط روی دم‌ها دارد،‌ اضافه یا کم کردن مقداری به عنوان بزرگترین یا کوچکترین داده، روی میزان چولگی تاثیر گذار است. برای مثال اگر به داده‌های ۴۹، ۵۰، ۵۱ که حول میانگین ۵۰ متقارن هستند، مقدار ۴۰ اضافه شود،‌ تا دنباله‌ی ۴۰،۴۹،۵۰،۵۱ ایجاد شود،‌ توزیع داده‌ها دارای چولگی به سمت چپ (چولگی منفی) خواهد بود. همچنین اگر دنباله داده‌های قبلی را به صورت ۴۹،۵۰،۵۱،۶۰ دربیاوریم چولگی به سمت راست (چولگی مثبت) در شکل توزیع داده‌ها بوجود خواهد آمد.

نکته: ممکن است به اشتباه گفته شود ترتیب قرارگیری معیارهای تمرکز میانگین،‌ میانه و نما نشان‌دهنده چولگی به راست یا چپ است. گاهی در کتاب‌های درسی گفته شده که اگر ترتیب قرارگیری این سه معیار از چپ به راست،‌ میانگین،‌ میانه و نما باشد،‌ نوع چولگی راست است و در حالت برعکس چولگی به چپ است. این استدلال در حالتی که توزیع داده‌ها دارای چند نما یا توزیع گسسته باشد درست نیست و باید برمبنای محاسبه، میزان و چهت چولگی را بدست آورد.

ضریب چولگی گشتاوری پیرسون

اگر X یک متغیر تصادفی با میانگین $mu$ و واریانس $sigma^2$‌ باشد ضریب چولگی گشتاوری به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$gamma_1=E[(dfrac{X-mu}{sigma})^3]=dfrac{mu_3}{sigma^3}$$

که در آن $mu_3$‌ گشتاور مرکزی سوم است.

بنابراین اگر لازم باشد براساس یک نمونه آماری، ضریب چولگی گشتاوری را بدست آورد باید واریانس و گشتاور مرکزی سوم نمونه‌ای را مبنا قرار داد. پس فرمول زیر را برای محاسبه ضریب چولگی گشتاوری نمونه‌ای پیرسون خواهیم داشت.

$$b_1=dfrac{m_3}{s^3}=dfrac{tfrac{1}{n}sum(x_i-overline{x})^3}{(dfrac{1}{n-1}sum(x_i-overline{x})^2)^tfrac{3}{2}}$$

با فرض داشتن مقدارهای «میانگین» (Mean)، «میانه» (Median)، «نما» (Mode) و «انحراف استاندارد» (S) می‌توان ضریب چولگی ساده‌تری از جنبه محاسباتی بدست آورد. برای آشنایی بیشتر با این تعریف و نحوه محاسبه هر یک از این پارامترها می‌توانید به مقایسه معیارهای تمرکز (میانگین، میانه، نما) و یا اندازه‌های پراکندگی — به زبان ساده مراجعه کنید.

ضریب چولگی اول پیرسون

ضریب چولگی اول پیرسون طبق رابطه زیر تعریف می‌شود که در آن نما مبنا در نظر گرفته شده است و انحراف میانگین از نما برحسب انحراف استاندارد محاسبه شده است.

$$dfrac{Mean-Mode}{S}$$

البته گاهی به آن «چولگی نمای پیرسون» (Pearson Mode Skewness) نیز می‌گویند.

ضریب چولگی دوم پیرسون

ضریب چولگی دوم پیرسون اختلاف بین میانگین و میانه را مبنا قرار داده و نسبت آن را به انحراف استاندارد محاسبه می‌کند که گاهی آن را «چولگی میانه پیرسون» (Pearson Median Skewness) نیز می‌نامند.

$$dfrac{3(Mean-Median)}{S}$$

نکته: اگر توزیع متقارن باشد میانگین و میانه برابر خواهند بود و ضریب گشتاوری دوم پیرسون برابر با صفر محاسبه خواهد شد.

چولگی برمبنای چارک‌ها

اگر از چندک‌ها برای محاسبه چولگی استفاده شود، شکل محاسباتی به صورت زیر خواهد بود. مشخص است که چارک دوم همان میانه است. این معیاز توسط «آرتور بولی» (Arthur Bowley) دانشمند آماری در سال ۱۹۰۱ معرفی شده است.

$$‌B_1=dfrac{Q_3+Q_1-2Q_2}{Q_3-Q_1}$$

همانطور که دید می‌شود در مخرج کسر برای برآورد انحراف معیار از نصف فاصله بین چارک اول و سوم (دامنه میان چارکی) و در صورت کسر نیز میانگین چارک اول و سوم به عنوان برآورد میانگین محسوب شده است. زیرا با ساده کردن عبارت زیر به فرمول $B_1$ خواهیم رسید.

$$‌B_1=dfrac{frac{Q_3+Q_1}{2}-Q_2}{frac{Q_3-Q_1}{2}}$$

چولگی G1

در محاسبه چولگی در بیشتر نرم‌افزارهای آماری نظیر SPSS، Minitab یا Excel از شیوه محاسبه زیر که توسط گیل (C. A. Gill) در سال ۱۹۹۸ ابداع شده، استفاده می‌شود.

$$G_1=dfrac{sqrt{n(n-1)}}{n-2}timesdfrac{tfrac{1}{n}sum(x_i-overline{x})^3}{(dfrac{1}{n-1}sum(x_i-overline{x})^2)^tfrac{3}{2}}$$

به سادگی دیده می‌شود که بین G1 و b1 رابطه‌ زیر برقرار است.

$$G_1=dfrac{n^2}{(n-1)(n-2)}b_1$$

ولی اگر تعداد مشاهدات زیاد باشد (n‌ بزرگ باشد) مقدار G1 و bباهم برابر خواهند بود.

مثال

با توجه به داده‌های نمونه‌ای $x={8,5,3,6,8,8,10,19,16,30}$  ضرایب چولگی پیرسون و چارکی طبق جدول زیر ارائه شده است. البته تصویر مربوط به منحنی توزیع احتمال این داده‌ها نیز در شکل دیده می‌شود.

density-R plot

روش محاسبه چولگی چولگی گشتاوری ضریب اول چولگی پیرسون ضریب دوم چولگی پیرسون چولگی برمبنای چارک
مقدار چولگی

b1 = ۰.۴۱۵۲

G1 =0.5767

۰.۴۰۳۵ ۰.۴۲۵۳ ۰.۶۲۵۰

اگر مطلب بالا برای شما مفید بوده است، احتمالاً آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز برایتان کاربردی خواهند بود.

^^


بر اساس رای ۱ نفر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دانلود آهنگ رضا یزدانی به فکر سالم باش

۲۹ تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ رضا یزدانی به فکر سالم باش

امروز ترانه به فکر سالم باش از رضا یزدانی به همراه دو کیفیت 320 و 128 آماده دانلود است

Exclusive Song: Reza Yazdani | Be Fekre Saalam Bash With Text And Direct Links In UpMusic

Reza Yazdani Be Fekre Saalam Bash دانلود آهنگ رضا یزدانی به فکر سالم باش

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

شعر : رضا یزدانی / آهنگسازی : محمدرضا تارانی / تنظیم کننده : آرش زمانیان

UpMusicTag دانلود آهنگ رضا یزدانی به فکر سالم باش

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

رضا یزدانی به فکر سالم باش

دانلود آهنگ رضا یزدانی به فکر سالم باش

دانلود آهنگ حمید عسکری سنگ غرور

۲۹ تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ حمید عسکری سنگ غرور

دانلود کنید و گوش دهید به ترانه سنگ غرور با صدای حمید عسکری از آلبوم کما 1

Exclusive Song: Hamid Askari – “Sange Ghorour” With Text And Direct Links In UpMusic

rt 1 دانلود آهنگ حمید عسکری سنگ غرور

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قسمتی از متن ترانه : 

فکر میکنی کی هستی فکر میکنی چی هستی

♩♬♫♪♭
که با سنگ غرورت قلب منو شکستی

UpMusicTag دانلود آهنگ حمید عسکری سنگ غرور
فکر میکنی زوریه خاطر خواهی پولیه

♩♬♫♪♭
دوست داشتن آدما فکر کردی اینجوریه

♩♬♫♪♭
فکر کردی اینجوریه

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

حمید عسکری سنگ غرور

دانلود آهنگ حمید عسکری سنگ غرور