Monthly Archives: September 2017

بحث برانگیزترین پایان‌بندی های تاریخ سینما – اخبار و اطلاعات ایران

– ترجمه از حسین علی پناهی: عبارتی مشهور وجود دارد مبنی بر این که می توانید برخی از مردم را برای همیشه شاد کنید و تمام مردم را نیز می توانید برای مدتی شاد نگه دارید اما بدون شک هرگز نخواهید توانست همه ی مردم را برای همیشه شاد نگه دارید

Read More »

وضعیت جای پارک و پارکینگ های تهران – اخبار و اطلاعات ایران

هفته نامه جامعه پویا – الهام کاظمی: سال های خیلی دور بر سردر خیلی از خانه ها و ساختمان های عمومی شهر، کاشی هایی نصب می شد که روی آنها شعری از حافظ و سعدی یا جمله نغزی از یک بزرگ نوشته می شود، اما حالا بالای در ورودی ساختمان های شهر تابلوی پارک ممنوع بزرگی نصب شده که گاهی …

Read More »