عیدی

قضیه بیز در احتمال شرطی و کاربردهای آن

۱۴ مرداد ۱۳۹۷

زمانی که از قبل وقوع یک پیشامد تصادفی را بدانیم، به کمک فرمول‌های احتمال شرطی می‌توانیم مقدار احتمال برای هر پیشامد دیگر را محاسبه کنیم. طبق فرمول احتمال شرطی با در نظر گرفتن اینکه $P(B)>0$ (یعنی پیشامد B یک پیشامد محال نباشد)، داریم:

$$P(A|B)=dfrac{P(A cap B)}{P(B)}$$

حال اگر فضای نمونه براساس رخداد یا عدم رخداد پیشامد B تفکیک شود، برای بدست آوردن احتمال A ‌می‌توانیم دو حالت در نظر بگیریم: یا پیشامد B رخداده، یا رخ نداده است. با این کار فضای نمونه را به B و ‌$Bprime$ افراز کرده‌ایم (منظور از $Bprime$ مکمل پیشامد B‌ است).

احتمال شرطی

محاسبه احتمال براساس افراز

منظور از افراز یک پیشامد مثل B، ایجاد زیرمجموعه‌های مثل $B_1$، $B_2$ و … $B_n$ است بطوری که این پیشامدها دو به دو ناسازگار باشند و اجتماع آن‌ها مجموعه B را بسازد. این موضوع را به زبان ریاضی به صورت زیر می‌نویسیم:

$$B_icap B_j=emptyset, ;;; ineq j$$

$$B=cup_{i=1}^n B_i$$

و در این حالت می‌گوییم، $B_i$ها یک افراز روی B ایجاد می‌کنند.

با توجه به این تعریف فرض کنید که B و ‌$Bprime$ یک افراز روی $Omega$ باشند. در این صورت احتمال پیشامد A را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$P(A)=P(Acap Omega)=P(A cap (Bcup Bprime)=P(Acap B)+P(Acap Bprime)$$

با توجه به قانون ضرب احتمال خواهیم داشت:

$$P(A)=P(A|B)P(B)+P(A|Bprime)P(Bprime)$$

و در حالت کلی‌تر اگر افراز را ظریف‌تر کنیم،‌ به صورتی که $B_1, B_2, ldots,B_n$ یک افراز روی $Omega$ باشند، آنگاه احتمال پیشامد A به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$P(A)=sum_{i=1}^nP(A|B_i)P(B_i)$$

افراز فضای نمونه

مثال ۱

سه سبد در اختیار داریم که در سبد اول دو مهره سفید و یک مهره قرمز و در سبد دوم یک مهره سفید و یک مهره قرمز و در سبد سوم نیز دو مهره سفید و سه مهره قرمز قرار دارد. از این سبدها یک مهره خارج می‌کنیم. احتمال اینکه مهره سفید خارج شود چقدر است؟

قانون بیز

فرض کنید فضای نمونه را به $B_1,B_2,B_3$‌ افراز کرده باشیم، به این معنی که یکی از سبدها انتخاب شده باشد. همچنین اگر پیشامد A را مشاهده مهره سفید در نظر بگیریم، اطلاعات زیر در اختیارمان قرار دارد:

$$P(B_1)=P(B_2)=P(B_3)=dfrac{1}{3}$$

زیرا احتمال اینکه هر یک از سبدها انتخاب شود با دیگری برابر است.

$$P(A|B_1)=dfrac{2}{3},;;P(A|B_2)=dfrac{1}{3},;;P(A|B_3)=dfrac{2}{5}$$

حال برای پاسخ، محاسبات زیر را براساس قانون ضرب احتمال انجام می‌دهیم.

$$P(A)=P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)+P(A|B_3)P(B_3)$$

$$(dfrac{2}{3})(dfrac{1}{3})+(dfrac{1}{3})(dfrac{1}{3})+(dfrac{2}{5})(dfrac{1}{3})=dfrac{7}{15}$$

اکنون بر مبنای قضیه بیز می‌خواهیم برعکس عمل کنیم و احتمال هر یک از افرازها را براساس اینکه بدانیم پیشامد A رخداده است محاسبه کنیم.

قضیه بیز (Bayesian Theorem)

اگر فضای نمونه $Omega$ توسط $B_1, B_2, ldots,B_n$ افراز شده باشد، بطوری که $P(B_i)>0$ آنگاه برای هر پیشامد A می‌توانیم بنویسیم:

$$P(B_j|A)=dfrac{P(B_j)P(A|B_j)}{P(A)}$$

زیرا براساس رابطه احتمال شرطی می‌دانیم:

$$P(B_j|A)=dfrac{P(B_jcap A)}{P(A)}=dfrac{P(A|B_j)P(A)}{P(A)}$$

که تساوی آخر براساس قانون ضرب احتمال نوشته شده است. این قانون را برای دو پیشامد A و B یادآوری می‌کنیم: $P(Bcap A)=P(A|B)P(A)$.

گاهی رابطه مربوط به قضیه بیز را به صورت زیر که معادل قضیه اصلی است، می‌نویسند:

$$P(B_j|A)=dfrac{P(B_j)P(A|B_j)}{sum_{i=1}^nP(B_i)P(A|B_i)}$$

نام این قضیه به افتخار دانشمند انگلیسی آمار «توماس بیز» (Thomas Bayes) که در سال‌ ۱۷۶۳ مقاله‌ای با این موضوع منتشر کرد، انتخاب شده است.

مثال ۲

در مثال ۱، اگر بدانیم مهره‌ای که از سبد خارج شده، سفید است، احتمال اینکه این مهره از سبد سوم خارج شده باشد چقدر است؟

بر طبق قضیه بیز باید احتمال زیر را محاسبه کنیم:

$$P(B_3|A)=P(A|B_3)P(B_3)=$$

$${P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)+P(A|B_3)P(B_3)}=dfrac{2}{7}$$

احتمال پیشین و پسین

زمانی که بدون اطلاع از پیشامدهای دیگر در مورد رخداد یک پیشامد خاص احتمال را محاسبه می‌کنیم، احتمال پیشین را بدست آورده‌ایم. ولی زمانی که از احتمال رخداد یک پیشامد دیگر از قبل مطلع هستیم در مورد رخداد یک پیشامد خاص قضاوت بهتری خواهیم داشت و از اطلاعات قبلی برای محاسبه احتمال آن پیشامد استفاده می‌کنیم. در این حالت به محاسبه احتمال پسین پرداخته‌ایم.

مثال ۳

در یک آزمایش پزشکی، دیابت (مرض قند) یک فرد قندی با احتمال ۰.۸ به درستی تشخیص داده می‌شود و با احتمال ۰.۹ نیز برای افراد سالم نتیجه عدم ابتلا به این بیماری اعلام می‌شود. اگر از هر ۱۰.۰۰۰ نفر مردم جامعه ۲ نفر دچار بیماری دیابت باشند (احتمال پیشین)، احتمال اینکه نتیجه مثبت آزمایش بیانگر بیمار بودن به مرض قند باشد چقدر است (احتمال پسین)؟

با توجه به مسئله، جامعه آماری یا فضای نمونه به دو گروه بیماران قندی و سالم طبقه‌بندی (افراز) شده است. حال اگر B را پیشامد ابتلا به دیابت و $Bprime$ را عدم ابتلا به بیماری دیابت در نظر بگیریم و A پیشامد این باشد که نتیجه آزمایش مثبت است، اطلاعات زیر توسط مسئله داده شده.

A|B: پیشامد اینکه نتیجه آزمایش مثبت برای فرد مبتلا به دیابت باشد. یعنی آزمایش نشان دهد که فرد دیابتی مبتلا به بیماری دیابت است.

$Aprime |Bprime$: پیشامد اینکه نتیجه آزمایش منفی مربوط به فرد سالم باشد. یعنی آزمایش نشان دهد که فرد سالم به دیابت دچار نیست. در نتیجه خواهیم داشت:

 $$P(A|B)=0.8,;;;P(Aprime |Bprime)=0.9, ;;; P(B)=0.0002$$

حال با استفاده از قضیه بیز می‌توانیم بنویسیم:

$$P(B|A)=dfrac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B)+P(A|Bprime)P(Bprime)}=$$

$$dfrac{0.8times 0.0002}{0.8times 0.0002+(1-0.9)times (1-0.0002)}=0.0016$$

به این ترتیب آگاهی از مثبت بودن نتیجه آزمایش احتمال مبتلا بودن فرد به بیماری دیابت را به میزان ۰.۰۰۱۴ افزایش داد (احتمال پسین). درحالیکه احتمال ابتلا به بیماری قند برای او در حالتی که آزمایش پزشکی انجام نشده بود برابر با ۰.۰۰۰۲ بود.

با محاسبات مشابه می‌توان جدول زیر را تکمیل کرد.

 نتیجه آزمایش مثبت (A) نتیجه آزمایش منفی $Aprime$
ابتلا به بیماری قند (B) $P(B|A)=0.0016$ $P(B|Aprime)=0.00005 $ P(B)=0.0002
($Bprime$) عدم ابتلا به بیماری قند $P(Bprime |A)=0.9984$ $P(Bprime |Aprime) =0.99995$ $P(Bprime)=0.9998$

اگر مطلب بالا برای شما مفید بوده است، احتمالاً آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز برایتان کاربردی خواهند بود.

  • متغیر های تصادفی – میانگین، واریانس و انحراف معیار – به زبان ساده
  • مجموعه آموزش‌های آمار، احتمالات و داده‌کاوی
  • احتمال شرطی (Conditional Probability) — اصول و شیوه محاسبه
  • آموزش آمار و احتمال مهندسی
  • آزمایش تصادفی، پیشامد و تابع احتمال

نوشته قضیه بیز در احتمال شرطی و کاربردهای آن اولین بار در وبلاگ عیدی. پدیدار شد.