عیدی

روش‌های مشتق‌گیری – به همراه مثال

۶ مرداد ۱۳۹۷


تعداد بازدید ها:
۲

پیش‌تر در وبلاگ عیدی و در مطلبی تحت عنوان مفاهیم مشتق، به معرفی این مفهومِ مهم از ریاضیات پرداختیم. در این قسمت قصد داریم تا در مورد قوانین حاکم بر مشتق‌گیری صحبت کنیم و مثال‌هایی نیز از کاربرد این قوانین ارائه خواهیم داد.

قوانین حاکم در مشتق‌گیری

برای محاسبه راحت‌تر مشتق،‌ قوانینی وجود دارند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. برای نمونه شیب یک تابع ثابت برابر با صفر است. یا این‌که شیب تابع ۲x برابر با ۲ و تابع ۳x برابر با ۳ است. این استدلال را می‌توان به همین شکل ادامه داد و گفت شیب تابع nx برابر با n است. در نمودار‌های زیر می‌توانید شیب مرتبط با هر کدام از این توابع را مشاهده کنید.

در بخش مفاهیم مشتق، جداولی را ارائه دادیم که قادریم  با استفاده از قوانین معرفی شده در آن‌ها، مشتق‌گیری بسیاری از توابع را انجام دهیم. این جداول به صورت زیر هستند.

derivative

جدول بالا نشان دهنده مشتق توابع مختلف است. اگر دقت کنید همواره می‌توان الگویی را برای این مشتقات مشخص کرد. برای نمونه می‌توان از جدول این استدلال را کرد که توابع سینوس و کسینوس در مشتق‌گیری به یکدیگر تبدیل می‌شوند. یا این‌که یک تابع نمایی خودش را تکرار می‌کند. یافتن این الگوها در به خاطر سپردن مشتق یک تابع، بسیار موثر است.

از طرفی می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا با دانستن مشتق تابع sin x و cos x، می‌توان مشتق تابع f(x)=sinx × cosx را یافت؟ پاسخ این سوال مثبت است. با استفاده از قوانینی که در جدول زیر ارائه شده‌اند می‌توان مشتق هر تابعی را محاسبه کرد.

derivative

لطفا موارد ذکر شده در جدول بالا را به دقت مطالعه فرمایید،‌ چرا که در مثال‌های پایین از آن‌ها استفاده خواهیم کرد.

توجه داشته باشید که مشتق تابع (y=f(x را به یکی از شکل‌های زیر نشان می‌دهند.

$$y'(x), enspace f'(x), enspace {dy over dx},enspace {df over dx} $$

روش‌های نشان دادن مشتق یک تابع

در مثالی که در ادامه آمده، ادبیات استفاده شده در فرآیند مشتق‌گیری را بیان خواهیم کرد. هم‌چنین روش‌های نشان دادن مشتق یک تابع ارائه خواهد شد.

مثال ۱: مشتق تابع (y=sin (x ؟

در جدول بالا بیان شده که مشتق تابع sin x برابر با cos x است. توجه داشته باشید که می‌توان این عملیات را به شکل‌های زیر نشان داد.

derivative

استفاده از قانون توانی در محاسبه مشتق

قانون توانی در محاسبه مشتق بیان می‌کند که مشتق تابع xn برابر با nxn-1 است.

مثال ۲: مقدار عبارت ${d over dx} x^3$ را محاسبه کنید

این عبارت بیان کننده مشتق تابع x3 نسبت به متغیر x است. با استفاده از قانون توانی، می‌توان مشتق تابع مذکور  را به شکل زیر محاسبه کرد:

بنابراین می‌توان گفت: «مشتق تابع x3 برابر با ۳x2 می‌شود.» در ادامه شماتیک نحوه محاسبه این مشتق نمایش داده شده.

مثال ۳: مشتق تابع $f(x)={1 over x}$ را بدست آورید

این تابع در حقیقت برابر با f(x)=x-1 است. بنابراین می‌توان با استفاده از قانون توان، حاصل این مشتق را محاسبه کرد. از این رو می‌توان گفت:

derivative

در حقیقت برای محاسبه این مشتق، به ترتیب زیر عمل کرده‌ایم.

محاسبه مشتق تابعی با ضریب ثابت

همان‌طور که احتمالا حدس زده‌اید، به‌منظور محاسبه مشتق تابعی که در عددی ثابت ضرب شده، می‌توان عدد مذکور را از عملگر مشتق بیرون کشید. یعنی فرض کنید تابعی به صورت زیر داشته باشیم.

$$cf(x)$$

که در آن، c ضریبی ثابت و (f(x یک تابع است. با این فرضیات مشتق این تابع برابر با مقدار زیر است.

 $${d over dx}cf(x)=c{d over dx}f(x)$$

برای نمونه مشتق (۵f(x برابر با ۵fx است.

مثال ۴: مشتق  $${d over dx}5x^3$$ را بدست آورید

برای محاسبه این مشتق در ابتدا ضریب ثابت ۵ را بیرون کشیده و پس از آن با استفاده از قانون توان، مشتق x3 را محاسبه می‌کنیم. بنابراین می‌توان گفت:

derivative

قانون جمع و تفریق

دو تابع (f(x و (g(x را تصور کنید. فرض کنید می‌خواهیم مشتق تابع (f(x)+g(x را بیابیم. برای انجام این‌کار از هر کدام از این توابع به تنهایی مشتق گرفته و سپس با یکدیگر جمع می‌کنیم. بنابراین می‌توان گفت:

مشتق { f(x)+g(x) } = مشتق f + مشتق g

 و یا به بیان ریاضیاتی:

$${d over dx} (f(x)+g(x))= {d over dx} f(x)+{d over dx} g(x)= f'(x)+g'(x)$$

مثال ۵: مشتق x2+x3 برابر با چه تابعی است؟

همان‌طور که در بالا نیز بیان کردیم، برای محاسبه مشتق جمع دو تابع، از هر کدام از آن‌ها مشتق گرفته و با یکدیگر جمع می‌کنیم. همان‌طور که در عنوان مثال نیز می‌بینید، دو تابعی که با یکدیگر جمع شده‌اند، به شکل توانی هستند؛ بنابراین در ابتدا بایستی با استفاده از قانون توان، مشتق هر کدام از آن‌ها را محاسبه کرد. در نتیجه با استفاده از این قانون و قانون جمع می‌توان حاصل این مشتق را به شکل زیر محاسبه کرد.

derivative

بر همین مبنا می‌توان مشتق توابعی که از یکدیگر کم شده‌اند را نیز بدست آورد. برای درک بهتر به مثال زیر توجه فرمایید.

مثال ۶: حاصل عبارت ${d over dv} {(v^3-v^4)}$ را بیابید.

توجه داشته باشید که متغیر وابسته یک تابع را به هر اسمی می‌توان صدا زد. برای مثال ما می‌گوییم گربه و در استرالیا به همین موجود Cat گفته می‌شود! در این مثال نیز اتفاق خاصی نیفتاده و فقط به جای اسم x از v استفاده شده.

مشابه با قانون جمع، به منظور محاسبه مشتق تفریق دو تابع، می‌توان از هر کدام از آن‌ها مشتق گرفت و از هم کم کرد. بنابراین مشتق این تابع به صورت زیر محاسبه می‌شود:

derivative

حال می‌توان به شکل زیر این مشتقات را از یکدیگر کم کرد. در نتیجه:

derivative

مثال ۷: حاصل عبارت ${d over dz} {(5z^2+z^3-7z^4)}$ را بیابید.

برای محاسبه عبارت بالا می‌توان از قوانین بیان شده استفاده کرد. بنابراین با استفاده از قوانین توان، ضریب ثابت، جمع و تفریق داریم:

derivative

در نتیجه مشتق این تابع برابر است با:

derivative

قانون ضرب

به جرأت یکی از پرکاربردترین قوانین، به‌منظور محاسبه مشتق توابع، قانون ضرب است. برای درک مفهوم این قانون، دو تابع (f(x و (g(x را فرض کنید. هدف ما محاسبه  مشتق تابع (f(x)×g(x است. قانون ضرب، بیان می‌کند:

 (f×g) مشتق تابع =  f مشتق تابع × g + g مشتق تابع × f

به بیان ریاضی، گذاره بالا معادل است با:

$${d over dx} {(f(x)×g(x))}=f'(x)g(x)+f(x)g'(x) enspace enspace enspace *$$

مثال ۸: حاصل مشتق تابع (sin(x)cos(x چیست؟

در ابتدا بایستی مشتق هر کدام از دو تابعی که در هم ضرب شده‌اند را به صورت جداگانه محاسبه کرد. بنابراین می‌توان گفت:

derivative

در نتیجه با استفاده از رابطه * می‌توان گفت:

derivative

قانون عکس تابع

تابع (f(x را تصور کنید. فرض کنید می‌خواهیم مشتق تابع $۱ over {f(x)}$ را محاسبه کنیم. این مشتق را می‌توان با استفاده از قانون عکسِ تابع و به صورت زیر محاسبه کرد.

derivative

مثال ۹: مشتق تابع $۱ over {sin(x)}$ را بیابید.

این تابع در حقیقت عکس sin x است. در نتیجه در ابتدا بایستی مشتق تابع sin x را داشته باشیم. سپس با استفاده از قانون عکس تابع، مشتق $۱ over {sin(x)}$ را یافت. با توجه به اطلاعات جدول، مشتق تابع sin x برابر با cos x است. در نتیجه با استفاده از این قانون داریم:

derivative

قانون مشتق‌گیری زنجیره‌ای

تابع (g(x و (f(x را در نظر بگیرید. تصور کنید می‌خواهیم مشتق ( (f( g(x را محاسبه کنیم. قانون مشتق‌گیری زنجیره‌ای بیان می‌کند که مشتق این تابع برابر است با:

derivative

مشتق تابع ((f(g(x را می‌توان بترتیب مراحل زیر محاسبه کرد:

۱. مشتق تابع (g(x را محاسبه کنید.

۲. در تابع ( (f (g(x به جای (g(x، متغیر وابسته را قرار دهید و مشتق‌گیری کنید.

۳. در تابع بدست آمده در قدم دوم، به جای متغیر وابسته، تابع (g(x را قرار دهید.

۴. عبارت حاصل شده در مرحله سوم را در عبارت بدست آمده در قدم اول، ضرب کنید.

به‌منظور درک بهتر مشتق‌گیری زنجیره‌ای، به مثالی که در ادامه آمده توجه فرمایید.

مثال ۱۰: حاصل عبارت $${d over dx}{sin x^2}$$ چیست؟

اگر دقت کنید این تابع حاصل قرار گرفتن x2 در sin x است. بنابراین اگر تابع f(x)=sin x و g(x)=x2 در نظر بگیریم، می‌توان گفت:

f(g(x))=sin (x2)

مراحل بالا را برای مشتق‌گیریِ تابع ( (f ( g(x، به شکل زیر پیاده سازی می‌کنیم:

۱. مشتق‌گیری از تابع (g(x

تابع داخلی برابر با g(x)=x2 است. بنابراین مشتق آن برابر با g'(x)=2x است.

۲. به جای تابع (g(x، متغیر وابسته – که در این‌جا x است – قرار دهید و مشتق‌گیری کنید.

با قرار دادن x به جای (g(x، عبارت sin x حاصل شده و با مشتق‌گیری از آن به تابع cos x می‌رسیم.

۳. در تابع بدست آمده در قدم دوم، به جای متغیر وابسته، تابع درونی را قرار دهید.

در قدم دوم، تابع cos x بدست آمد. بنابراین با قرار دادن g(x)=x2 به جای x در تابعِ cos x، عبارت (cos (x2 حاصل می‌شود.

۴. تابع حاصل شده در مرحله سوم را در عبارت بدست آمده در قدم اول ضرب کنید.

با ضرب تابع بدست آمده در مرحله سوم و تابع بدست‌ آمده در مرحله اول، به تابع (۲xcos(x2 می‌رسیم.

بنابراین نهایتاً می‌توان گفت:

$${d over dx}{sin x^2}=2x (cos x^2)$$

مشتق‌گیری زنجیره‌ای تکنیکی کاربردی به‌منظور حل بسیاری از مسائل مربوط به مشتق است که با تمرین بسیار می‌توانید به این روش مسلط شوید. در ادامه مثالی به نسبت مشکل‌تر را مطرح کرده‌ایم.

مثال ۱۱: مشتق تابع $۱ over cosx$ را بیابید.

اگر دقت کنید این تابع متشکل از دو تابع cosx  و $۱ over x$ است. در حقیقت اگر f(x)=1/x و g(x)=cos x باشد، تابع ((f(g(x برابر با $۱ over cosx$ می‌شود.

derivative

مثال ۱۲: مشتق تابع $(۵x-2)^3$ برابر با چه مقداری است؟

قبل از مطالعه ادامه حل در مورد این‌که f و g چه هستند، فکر کنید. بله درست حدس زدید تابع f برابر با x3 و تابع g برابر با ۵x-2 هستند. در نتیجه مشتق این تابع برابر است با:

derivative

به منظور ارزیابی خود می‌توانید به سوالات زیر پاسخ دهید.

derivative

derivative

derivative

اگر به موضوع مشتق علاقه‌مند هستید و نیاز به آموزش جامع‌تری دارید، می‌توانید به آموزش ریاضیات عمومی ۱ مراجعه کنید. هم‌چنین اگر به یادگیری دیگر مباحث مرتبط به ریاضیات علاقه‌مند هستید، احتمالا آموزش‌های زیر برایتان کاربردی خواهند بود:

^^

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دانلود آهنگ جدید سینا سرلک زیر سقف دودی

۶ مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید سینا سرلک زیر سقف دودی

و امشب از رسانه بزرگ آپ موزیک برای شما عزیزان موزیک زیر سقف دودی از سینا سرلک با متن و بهترین کیفیت

شعر : علیرضا افکاری / تنظیم کننده : سعید زمانی

Download New Song By : Sina Sarlak – Zir Saghfe Doodi With Text And Direct Links In UpMusic

Zire Saghfe Doodi دانلود آهنگ جدید سینا سرلک زیر سقف دودی

متن آهنگ زیر سقف دودی سینا سرلک

♪♪♫♫♪♪♯

تو نبودی وقتی رو سقف شبم دست هیچکسی چراغی نگرفت
وقتی هیچکسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت
تو ندیدی وقتی چترت رو سر هرکی وا شد سیل بارون میشدم
تو قدم میزدی هرجای شهر من زمین اون خیابون میشدم
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

♪♪♫♫♪♪♯

تو نمیتونی بفهمی حالمو به جنون بد دارم عادت میکنم
من به هر کسی که مبینه تورو با همه جونم حسادت میکنم
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

♪♪♫♫♪♪♯

سینا سرلک زیر سقف دودی

دانلود آهنگ جدید سینا سرلک زیر سقف دودی

دانلود آهنگ یاسین ترکی چند شخصیتی

۶ مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ یاسین ترکی چند شخصیتی

موزیک جدید و متفاوت یاسین ترکی بنام چند شخصیتی با لینک مستقیم و کیفیت عالی از آپ موزیک….

شعرو  آهنگسازی : یاسین ترکی

Exclusive Song: Yasin Torki – “Chand Shakhsiati” With Text And Direct Links In UpMusic

yasin torki دانلود آهنگ یاسین ترکی چند شخصیتی

متن موزیک چند شخصیتی با صدای یاسین ترکی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دیگه نمیخواد کنی توجیه‌ام! ♭
به اندازه کافی با چشمام دیدم… ♭
تو رفتنت هر تردیدی که بود… ♭
ولی رفتی به هر ترتیبی تو زود! ♭
تو که بی من شادی هات براس /  ♭
تو همه حرکاتت اداس! ♭
فک نکن چشم به در دوختم / ♭
همه خاطراتتو دور ریختم / ♭
نه من دیگه زدم قیدتو تو مث همه عین تو… ♭
ما با هم نداشتیم هیچ سنخیتی! ♭
گیر افتادم گیره ، یه چند شخصیتی!!… ♭
خیلی خوبه که داری زندگی میسازی… ♭
منو تو شدیم  دیگه ، خطای موازی ♭
برو باش اصن با هرکی شادی… ♭

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

یاسین ترکی چند شخصیتی

دانلود آهنگ یاسین ترکی چند شخصیتی

دانلود آهنگ رقص عروس با آهنگ پری دریایی

۶ مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ رقص عروس با آهنگ پری دریایی

موزیک جدید و بسیار شنیدنی پری دریای برای رقص عروس در آپ موزیک با کیفیت عالی

Exclusive Song: Gita – “Pari Daryaei” With Text And Direct Links In UpMusic

aroos دانلود آهنگ رقص عروس با آهنگ پری دریایی

قسمتی از متن ترانه:

میرقصیم ما باهم چه خوبه که این باشه تقدیرم ♬♫
با هر بوست میمیرم با بوسه ی دیگت جون میگیرم ♬♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ رقص عروس

رقص کامل عروس با آهنگ پری دریایی

دانلود آهنگ رقص عروس با آهنگ پری دریایی

دانلود آهنگ پرسه از سهیل مهرزادگان

۶ مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ سهیل مهرزادگان پرسه

lموزیک جدید با صدای خواننده خوب سهیل مهرزادگان با عنوان پرسه همینک از اپ موزیک…

Exclusive Song: Soheil Mehrzadegan – “parseh” With Text And Direct Links In UpMusics

soheil دانلود آهنگ پرسه از سهیل مهرزادگان

متن موزیک پرسه با صدای سهیل مهرزادگان

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

/ چه باشی چه نباشی غم تو جان مرا جان مرا میگیرد ♫♪♭

/ بت چشمان تو چشمان تو ایمان مرا میگیرد ♫♪♭

/ هر که با بغض شبی پرسه زده پرسه زده حال مرا میفهمد ♫♪♭

ته فنجان تو دیوانگی فال مرا میفهمد ♫♪♭

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

سهیل مهرزادگان پرسه

دانلود آهنگ پرسه از سهیل مهرزادگان

Word و ۱۰ ترفند آن که برای هر کسی می‌توانند کاربردی باشند

۶ مرداد ۱۳۹۷


تعداد بازدید ها:
۰

میزان کاربرد هر نرم‌افزاری به کاربر آن بستگی دارد و «مایکروسافت ورد» (Microsoft Word) نیز استثنائی برای این موضوع به حساب نمی‌آید. همانطور که در سایر مطالب عیدی به این موضوع پرداخته‌ایم، کارهای زیاد و متنوعی می‌توان با Word انجام داد، ولی انجام آن‌ها نیازمند دانش کافی در این نرم‌افزار است. در این مطلب به ۱۰ ترفندی اشاره خواهیم کرد که می‌توانند برای هر کسی کاربردی باشند.

حالت Safe Mode در آفیس

در هر زمانی می‌توانید Word را در حالت «Safe Mode» اجرا کنید. یکی از بیشترین کاربردهای این حالت در زمانی است که یک افزونه در اجرای Word تداخل ایجاد می‌کند. با اجرای «Safe Mode»، تمام افزونه‌های اضافی غیر فعال شده و Word با حداقل منابع لازم اجرا خواهد شد تا بتوانید مشکلات آن را بر طرف نمایید. همچنین هر تغییراتی که در نرم‌افزار به وجود آورده باشید در این حالت بی معنا خواهد بود.

اجرای حالت «Safe Mode» کار ساده‌ای است. تنها کافی است به هنگام اجرای Word کلید «Ctrl» را نگه دارید. تا زمانی که کادر «Safe Mode» بالا نیامده است کلید «Ctrl» را رها نکنید. راه دیگر انجام این کار نیز وارد کردن عبارت «winword /safe» در پنجره‌ی «Run» است (Winkey + R).

حالت Safe Mode در Word

برای خروج از «Safe Mode»، نرم‌افزار را بسته و مجددا به صورت معمولی آن را اجرا نمایید.

غیر فعال کردن صفحه‌ی آغازین

صفحه‌ی آغازین می‌تواند برای کاربرانی که به طور منظم با Word سروکار دارند کمی آزاردهنده شود. ولی جای نگرانی نیست، چراکه تنها در عرض چند ثانیه می‌توان آن را غیر فعال کرد. تنها کافی است از طریق زبانه‌ی «File» به «Options» رفته و وارد بخش «General» شوید.

غیر فعال کردن صفحه‌ی آغازین

در بین گزینه‌های «Start up» گزینه‌ی «Show the Start screen when this application starts» را غیر فعال کرده و بر روی «OK» کلیک کنید.

انتخاب حالت لمسی یا ماوس برای دقت بیشتر

اگر انگشتان بزرگی داشته باشید و نمایشگرتان لمسی باشد، قطعا کار با آن سخت خواهد بود. از نسخه‌ی Word 2013 به بعد می‌توانید بین حالت لمسی و کار با ماوس در Word یکی را انتخاب نمایید تا کار با صفحات لمسی آسان‌تر شود. با فعال کردن این گزینه دکمه‌ها بزرگتر شده و فاصله‌ی بین آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

برای انتخاب حالت مورد نظر خود بر روی فلش موجود در نوار ابزار «Quick Access» کلیک نموده و گزینه‌ی «Touch/Mouse Mode» را از لیست موجود انتخاب نمایید.

Touch/Mouse Mode

پس از این که گزینه‌ی «Touch/Mouse» در نوار ابزار ظاهر شد، بر روی فلش کنار آن کلیک کرده و حالت ایده‌آل خود را از بین «Touch Mode» و «Mouse Mode» برگزینید.

فعال کردن حالت لمسی یا ماوس

انتخاب حالت «Touch Mode» زبانه‌ها را بزرگتر کرده و ضربه زدن را برای شما آسان‌تر می‌کند. همچنین تغییراتی در ظاهر زبانه‌ها نیز به وجود می‌آید تا دیدن آن‌ها برای کاربران مسن ساده‌تر شود.

بازیابی اسناد از دست رفته

اگر فایل‌های خود را به هر دلیلی از دست داده باشید، می‌توانید از روش «بازیابی متن از هر فایلی» استفاده کنید. مبدل «Recover Text from Any File» می‌تواند متن خام را از هر نوع فایلی به دست بیاورد. توجه داشته باشید که این ویژگی با ویژگی «Open and Repair» تفاوت دارد. همچنین اجباری نیست که فایل شما یک سند Word باشد.

از زبانه‌ی «File» گزینه‌ی «Open» را بزنید. فایل آسیب دیده‌ی خود را انتخاب کرده و از لیست موجود در کنار نام فایل، گزینه‌ی «Recover Text from Any File» را برگزینید.

بازیابی اسناد از دست رفته

با این کار باید بتوانید داده‌های موجود را با فرمت «ASCII» و بدون قالب‌بندی به دست آورید. البته تنها متون به دست آمده و تصاویر، فیلد‌ها، اشکال و سایر موارد تبدیل نخواهند شد. سربرگ‌ها، پاورقی‌ها، یادداشت‌ها و موارد مشابه نیز به شکل متن معمولی بازیابی می‌شوند. در نسخه‌های ۹۷ و ۲۰۰۳ ورد، این ویژگی تنها برای اسناد کار می‌کند.

انتخاب بین راهنمای آنلاین و آفلاین

به طور پیشفرض، هر زمانی که از Word کمک بخواهید فرض می‌کند به دنبال راهنمای آنلاین هستید. حال اگر به اینترنت متصل نباشید یا ارتباطتان کند باشد، این قضیه می‌تواند آزاردهنده شود، هر چند که راهنمای آنلاین بسیار کامل‌تر از راهنمای آفلاین است. با این حال به سادگی می‌توانید Word را مجبور کنید که راهنمای آفلاین را به شما نمایش دهد و از نمایش راهنمای آنلاین خودداری کند.

کلید «F1» را بزنید تا صفحه‌ی راهنما ظاهر شود سپس از طریق لیست موجود در کنار «Word Help»، گزینه‌ی «Word Help from computer» را انتخاب کنید.

راهنمای آفلاین

همچنین توجه داشته باشید که در صورت نیاز می‌توانید صفحه‌ی راهنما را به بالای صفحه سنجاق کرده و همزمان با جست‌وجو برای راهنما بر روی سند خود نیز کار کنید.

کپی و پیست محتوا بدون تغییر حافظه‌ی کلیپ بورد

گاهی پیش می‌آید که داده‌های زیادی را از جایی دیگر کپی کرده‌اید و در کلیپ بورد خود نگه داشته‌اید تا در Word «پیست» (Paste) کنید. ولی همزمان نیاز به جابه‌جایی یا کپی متنی دیگر هم دارید. در این بخش راه حل ساده‌ای ارائه می‌دهیم که بدون تغییر حافظه‌ی کلیپ بورد بتوانید محتوا را در Word جابه‌جا کنید.

بخش مورد نظر که قصد جابه‌جایی آن را دارید در سند خود علامت بزنید. سپس به بخشی بروید که می‌خواهید متن انتخاب شده را به آنجا منتقل کنید. هنوز در جایی کلیک نکنید!

اگر قصد جابه‌جای متن انتخاب شده را دارید، کلید «Ctrl» را نگه داشته و در محل جدید راست کلیک کنید. علاوه بر این می‌توانید کلید «F2» را زده، به محل جدید رفته و کلید «Enter» را فشار دهید.

اگر قصد کپی کردن متن انتخاب شده را دارید، کلیدهای «Ctrl + Shift» را نگه داشته و در محل جدید راست کلیک کنید. علاوه بر این می‌توانید کلیدهای «Shift + F2» را زده، به محل جدید رفته و کلید «Enter» را فشار دهید.

حال می‌توانید همانند همیشه از کپی و پیست برای وارد کردن داده‌های قبلی خود به Word استفاده نمایید. این روش تنها یکی از راه‌های کپی و پیست کردن محتوا است. مسلما روش کپی و پیست معمول بسیار سریع‌تر و موثرتر عمل می‌کند.

Spike، یک حافظه‌ی کلیپ بورد قوی‌تر

اینک می‌خواهیم با استفاده از یک ویژگی به نام «اسپایک» (Spike) روش‌های کپی و پیست خود را بهبود ببخشیم. بر خلاف طبیعت تک آیتمی کلیپ بورد ویندوز، اسپایک به شما این اجازه را می‌دهد که چندین بخش را از یک سند Word مشخص نموده و تمام آن‌ها را به بخشی دیگر از سند یا یک سند Word دیگر یا حتی نرم‌افزاری دیگر منتقل کنید.

استفاده از اسپایک یک راه سریع برای ایجاد لیستی از متون جمع‌آوری شده از بخش‌های مختلف یک سند است. برای مثال می‌توانید با استفاده از اسپایک یک خلاصه از تمام نکات اصلی سند در انتها یا ابتدای آن به وجود بیاورید.

متن مورد نظر خود را انتخاب کرده و کلیدهای «Ctrl + F3» را فشار دهید. با این کار اطلاعات به اسپایک منتقل می‌شوند. اگر قصد کپی کردن متن را دارید و نمی‌خواهید آن‌ها را جابه‌جا کنید، فورا کلید «Ctrl + Z» را فشار دهید. با این کار متون حذف شده به سند باز خواهند گشت، ولی محتوایی که در اسپایک کپی شده‌اند تغییری نخواهند کرد.

Spike

برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر، پروسه‌ی قبلی را تکرار کنید. Word تمام متون انتخاب شده را به محتوای فعلی اسپایک اضافه می‌کند.

برای پیست کردن اطلاعات جمع‌آوری شده به سند جدید یا جایی جدید از همان سند، کلیدهای «Ctrl + Shift + F3» را فشار دهید. با این کار اسپایک خالی خواهد شد، ولی اگر نمی‌خواهید پس از پیست شدن محتوا، حافظه‌ی اسپایک خالی شود می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

  • نشانه‌گر خود را در محلی قرار دهید که می‌خواهید محتوای اسپایک را در آن کپی کنید.
  • عبارت «Spike» را بنویسید.
  • کلید F3 را فشار دهید.

اسپایک یک بخش برای وارد کردن متون خودکار است. اگر آن را با فشردن کلید «Ctrl + Shift + F3» خالی نکنید، اطلاعات شما حتی پس از ری‌استارت کردن ویندوز نیز در آن باقی خواهند ماند.

حذف فاصله‌های دوگانه

اگر در کار نویسندگی یا ویراستاری باشید، قطعا استفاده از دو فاصله به جای یک فاصله یکی از کابوس‌هایتان است. این نوع فاصله‌ها نباید در بعد از نقطه یا در هر جایی از متن استفاده شوند. همیشه باید فقط یک فاصله وجود داشته باشد. از همین رو با استفاده از ویژگی «Find and Replace» می‌توانید به سادگی تمام فاصله‌های دوگانه را تبدیل به یک فاصله کنید.

کل متن خود را در سند علامت بزنید (Ctrl + A). از طریق زبانه‌ی «Home» و در بخش «Editing» گزینه‌ی «Replace» را انتخاب نمایید یا از کلیدهای «Ctrl + H» استفاده کنید. در قسمت «Find what» دوبار کلید «Space» را فشار دهید تا دو فاصله ایجاد شود. سپس در قسمت «Replace With» یک فاصله وارد نمایید.

Find and Replace

بر روی کلید «Replace All» کلیک کنید تا تمام فاصله‌های دوگانه حذف شوند.

استفاده از صفحات عمودی و افقی در یک سند

گاهی اوقات نیاز به استفاده از صفحات افقی و عمودی در یک سند خواهید داشت تا بتوانید جداول، گراف‌ها و سایر نمودارهای خود را به خوبی در آن جای دهید. استفاده از جهت مناسب می‌تواند نیاز شما به ایجاد یک سند مجزا را برطرف سازد.

صفحه یا پاراگراف مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس از طریق زبانه‌ی «Page Layout» به قسمت «Page Setup» رفته و با باز کردن منوی «Margins» گزینه‌ی «Custom Margins» را برگزینید.

استفاده از صفحات عمودی و افقی

در زبانه‌ی «Margins»، بر روی حالت «Portrait» (عمودی) یا «Landscape» (افقی) کلیک کنید.

استفاده از صفحات عمودی و افقی

از بخش «Apply to» گزینه‌ی «Selected text» را انتخاب نمایید.

Word از شکستگی بخشی یا «Section Breaks» برای ایچاد چرخش مناسب در متن انتخاب شده استفاده می‌کند. به این ترتیب اگر بخشی از متن موجود در یک صفحه را انتخاب کرده باشید که شامل تمام آن صفحه نمی‌شود، Word متن انتخاب شده را در صفحه‌ی مجزایی قرار خواهد داد و بخش‌های بعدی و قبلی آن نیز هر کدام در صفحه‌ی مربوط به خود قرار می‌گیرند.

دریافت لیست کامل دستورات Word

شاید به طور روزانه نیاز به این دستورات نداشته باشید، ولی استفاده از این ویژگی ساده و قدرتمند می‌تواند دانش شما را در مورد Word افزایش دهد. این دستور یک سند Word جدید ایجاد خواهد کرد که شامل تمام دستورات Word می‌شود. می‌توانید این سند را ذخیره کرده و در زمان نیاز در داخل آن به دنبال دستورات مورد نیاز خود بگردید یا با مطالعه‌ی آن دستورات جدیدی را بیاموزید.

از طریق منوی «File» به بخش «Options» رفته و گزینه‌ی «Customize Ribbon» را بزنید. در زیر لیست «Main Tabs» گزینه‌ی «Developer» را فعال نموده و بر روی «OK» کلیک کنید. پس از آن به زبانه‌ی «Developer» رفته و از طریق بخش «Code group» گزینه‌ی «Macros» را انتخاب نمایید. اینک در کادر «Macros» عبارت «ListCommands» را بنویسید.

دستور ListCommands

بر روی گزینه‌ی «Run» کلیک کنید. با این کار کادر «List Commands» ظاهر خواهد شد.

لیست کردن دستورات

برای این که تمام دستورات را لیست کند، «All Word commands» را انتخاب کنید. پس از آن کلید «OK» را بزنید. با این کار Word یک سند جدید ایجاد خواهد کرد که تمام دستورات را در داخل یک جدول قرار داده است. در این جدول سه ستون وجود دارد که به شرح زیر هستند:

  • Command Name: نام دستور
  • Modifiers: در صورتی که کلید میانبر این دستور نیاز به نگه داشتن یکی یا بیشتر از سه کلید «Shift»، ‏«Ctrl» یا «Alt» داشته باشد، در این ستون نمایش داده می‌شود.
  • Key: در صورتی که کلید میانبری برای این دستور وجود داشته باشد، در این ستون نمایش داده خواهد شد.

لیست دستورات ورد

این لیست به ترتیب حروف الفبای انگلیسی است تا به سادگی بتوانید دستورات مورد نظر خود را در آن پیدا کنید. از آنجایی که لیست در یک سند Word قرار دارد، به سادگی می‌توانید در آن به جست‌وجو بپردازید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز می‌توانند برایتان کاربردی باشند:

^^

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دانلود آهنگ منم اون یار شیرین مجتبی دربیدی

۶ مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ منم اون یار شیرین مجتبی دربیدی

موزیک جدید و شنیدنی خواننده مجتبی دربیدی بنام یار شیرین با کیفیت 320 و 128

میکس و مسترینگ و تنظیم کننده : سعید ساشا / شعر و آهنگسازی : مجتبی دربیدی

Exclusive Song: Amir Abbas Golab – “Koodakane” With Text And Direct Links In UpMusics

mojtaba دانلود آهنگ منم اون یار شیرین مجتبی دربیدی

متن موزیک منم اون یار شیرین

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

/ منم اون یار شیرین منم اون یار با ناز  ♩♩

♩♬
/ واسه عاشق دلتنگ دلم خونه دلباز ♩♩

UpMusicTag دانلود آهنگ منم اون یار شیرین مجتبی دربیدی
/  منم اون یار شیرین منم اون یار با ناز ♩♩

♩♬
/ واسه عاشق دلتنگ دلم خونه دلباز ♩♩

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ منم اون یار شیرین

دانلود آهنگ منم اون یار شیرین مجتبی دربیدی

دانلود آهنگ روح الله کرمی وداع

۶ مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ روح الله کرمی وداع

آهنگ احساسی با زبان شیرین کردی از خواننده روح الله کرمی بنام وداع

تنظیم کننده : ایما رشیدی / شاعر : روح الله کرمی

Exclusive Song: Rohollah Karami – “Veda” With Text And Direct Links In UpMusic

veda karami دانلود آهنگ روح الله کرمی وداع

متن موزیک کردی وداع با صدای روح الله کرمی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

روح الله کرمی وداع

دانلود آهنگ روح الله کرمی وداع

دانلود آهنگ kiki do u love me برای چالش ماشین

۶ مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ kiki love me برای چالش kiki

دانلود موزیک چالش kiki با لینک مستقیم و کیفیت عالی از آپ موزیک

Exclusive Song: Drake – “In Me Feelings” With Text And Direct Links In UpMusic

kiki دانلود آهنگ kiki do u love me برای چالش ماشین

آهنگ برای چالش ماشین

Kiki Do U Love Me

دانلود آهنگ kiki

دانلود آهنگ kiki do u love me برای چالش ماشین

دانلود آهنگ زلزله ایمان بازیگر

۶ مرداد ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ زلزله ایمان بازیگر

موزیک جدید ایمان بازیگر بنام من خودم زلزله اتم با کیفیت عالی و لینک مستقیم

Exclusive Song: Iman Bazigar – “Zelzele” With Text And Direct Links In UpMusic

bazigar دانلود آهنگ زلزله ایمان بازیگر

ببین من خودم زلزلتم

شور و هلهلتم..

آهنگ شاد با صدای ایمان بازیگر

ایمان بازیگر زلزله

دانلود آهنگ زلزله ایمان بازیگر